BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubacki Dominik (Uniwersytet Łódzki)
Title
Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
Informational Efficiency Comparison of the Financial Markets in Selected Countries of the European Union
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 123-133, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Efektywność rynku, Analiza zdarzeń, Efektywność informacji
Market effectiveness, Event study, Information effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe są efektywne informacyjnie w formie półsilnej, oraz dokonanie analizy porównawczej pomiędzy wybranymi rynkami wschodzącymi a dojrzałymi. Metodologia badania - Przy użyciu analizy zdarzeń sprawdzono szybkość odzwierciedlenia w cenach instrumentów finansowych na podanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o wskaźniku dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto przez krajowe instytucje sprawozdawcze. Wynik - Wyniki badań empirycznych na rynkach w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii wykazały, że analizowane rynki finansowe nie są w pełni zgodne z teorią rynków efektywnych w formie półsilnej. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że wyższa efektywność informacyjna nie zawsze idzie w parze z dojrzałością rynku. Drugi wniosek jest taki, że stopy procentowe oraz giełdowy rynek akcji w większości przypadków analizowanych krajów bardziej reagowały na nieoczekiwane informacje o wskaźniku PKB r/r niż na wartości zbliżone do oczekiwań uczestników rynków. Oryginalność/Wartość - Opracowanie stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań nad efektywnością informacyjną polskiego rynku finansowego. W badaniach wykorzystano koncepcję analizy zdarzeń do zbadania półsilnej efektywności informacyjnej nie tylko na rynku akcji, lecz także na rynku innych aktywów finansowych, takich jak obligacje, stopy procentowe, instrumenty pochodne.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to assess whether the selected European financial markets are efficient in the semi-strong form and make a comparative analysis between selected emerging and mature markets. Methodology - Event study method was used to test the speed of the prices of financial instruments react to announce public notice of the rate of the Gross Domestic Product by the national reporting institutions. Findings - The results of empirical research on the markets in Poland, the Czech Republic and Great Britain have shown that analyzed the financial markets are not fully consistent with the theory of efficient markets in the form of semi-strong form. Based on the study we found that the higher the efficiency of information does not always go hand in hand with the maturity of the market. The second conclusion is that the interest rates and the stock market shares in the majority of cases analyzed countries, more react to unexpected information about the rate of GDP y/y than the readings close to the expectations of market participants react. Originality/Value - The research is an extension of previous studies on the informational efficiency of the Polish capital market. The study used the concept of event analysis to examine the semi-strong form efficiency of information not only on the stock market, but the market other financial assets such as: bonds, interest rates, derivatives.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Babula, E., Blajer-Gołębiewska, A. (2008). Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynku akcji. W: D. Kopycińska (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (s. 7-17). Szczecin: Wydawnictwo Print Group.
 3. Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Fama, E. (1965). The Behaviour of stock market proces. The Journal of Business, 38 (1), 34-105.
 5. Fama, E. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25 (2), 383-417.
 6. Gurgul, H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
 7. Kopycińska, D. (red.) (2008). Problemy ekonomii i polityki gospodarczej. Szczecin: Wydawnictwo Print Group.
 8. Meredyk, K. (2007). Ekonomia ogólna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 9. Starzeński, O. (2006). Elementy analizy rynków finansowych. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
 10. Starzeński, O. (2011). Analiza rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Szyszka, A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu