BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swadźba Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wstęp
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 7-9, bibliogr.4 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Dochody, Ubóstwo
Economic development, Income, Poverty
Country
Afryka
Africa
Abstract
Afryka to specyficzny kontynent. W odróżnieniu od pozostałych różni się znacznie pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym, politycznym itp. Ponadto jest to najmniej rozwinięty region gospodarki światowej dla którego charakterystyczny jest niski poziom PKB per capita, a także innych mierników świadczących o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Większość tych krajów należy do grupy krajów rozwijających się zwanych kiedyś "trzecim światem", a obecnie - ze względu na ich dywersyfikację - wiele z nich zalicza się do tzw. "czwartego świata". Kraje afrykańskie, chcąc wydobyć się z ubóstwa, muszą przykładać wielką wagę do wzrostu gospodarczego. Dlatego wzrost i rozwój gospodarczy jest dla nich jednym z głównych celów polityki makroekonomicznej. Jest to jedyna droga do wyjścia z zacofania gospodarczego. Na wzrost i rozwój gospodarczy tych krajów wpływa wiele czynników, zarówno o charakterze podażowym, jak i popytowym. Są one przedmiotem badań ekonomistów. Nie są to jedyne czynniki. Na wzrost i rozwój gospodarczy wpływa również funkcjonujący w danym kraju system gospodarczy, inaczej mówiąc sfera regulacyjna gospodarki. Jego główne wyznaczniki to rola rynku i państwa w gospodarce oraz system własności. Dużą wagę przypisuje się również czynnikom społeczno-kulturowym. Te aspekty oraz ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy są zdecydowanie rzadziej podejmowane w literaturze przedmiotu. Powyższe zagadnienia są przedmiotem badań zespołu autorskiego w ramach projektu "Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego". Nie jest to pierwsza grupa państw będąca przedmiotem rozważań. Z tego względu warto przypomnieć nasze wcześniejsze dokonania na ten temat (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013
  2. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.
  3. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo- - Wschodniej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.
  4. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu