BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Kamil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zabezpieczenie emerytalne twórców i artystów
Retirement Provision of Artists and Creators
Source
Polityka Społeczna, 2017, nr 2, s. 9-13, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Prekariat, Gospodarka kreatywna, Ubezpieczenia społeczne, Świadczenia emerytalne
Precarity, Creative economy, Social insurance, Pension benefits
Note
summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano zagadnienie zabezpieczenia emerytalnego artystów i twórców. Wskazano na zwiększone ryzyko prekaryzacji tej grupy zawodowej, wynikające ze specyfiki ich pracy. Dokonano analizy przypadków systemów ubezpieczeń emerytalnych artystów i twórców w wybranych krajach Europy i Australii. Wskazano ponadto sytuację tej grupy w Polsce i rekomendacje proponowane przez głównych interesariuszy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kwestie zabezpieczenia społecznego artystów i twórców w Polsce powinny zostać uregulowane w całościowym systemie współfinansowanym z różnych źródeł, uwzględniającym ich sytuację ekonomiczną w ciągu kariery zawodowej i po jej zakończeniu. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the issue of retirement security of artists and creators. High risk of precarisation of that working group caused by the specificity of their work was pointed out. Case studies of pension schemes for artists and creators in the European countries and in Australia were carried out. Besides, the situation of that group in Poland was analysed, followed by recommendations on social security given by the main stakeholders. The article suggests that issues of social security for artists and creators should be regulated within a holistic scheme co-financed from several sources, and should consider the economic situation of that group during their professional career and after its completion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arts Council (2005), Study of the Socio-Economic Conditions of Theatre Practitioners in Ireland, http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/ Main_Site/Content/Research_and_Publications/Theatre/theatre_socio_study.pdf [dostęp 5.11.2016].
 2. Dudzik T.M. (2013), Badania terenowe w metropolii warszawskiej, w: D. Ilczuk (red.), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Fundacja Pro Cultura - Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz-Warszawa, s. 88-118.
 3. Hesmondhalgh D., Baker S. (2011), Creative Labour. Media work in three cultural industries, Routledge, London-New York.
 4. Ilczuk D., red. (2013), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Fundacja Pro Cultura - Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz-Warszawa.
 5. Kretschmer M., Hardwick Ph. (2007), Authors' earnings form copyright and non-copyright sources: A survey of 25,000 British and German writers, CIPPM/ALCS, Bournemouth.
 6. Majmurek J. (2014), Górna: Artyści na emeryturze będą zależeć od pomocy społecznej, Krytyka Polityczna, http://www.krytykapolityczna.pl/ artykuly/kultura/20140305/gorna-artysci-na-emeryturze-beda-zalezec-od-pomocy-spolecznej [dostęp 5.11.2016].
 7. Oakley K. (2009), "Art Works" - cultural labour markets: A literature review Creativity, Culture and Education, London.
 8. Parlament Europejski (2007), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie społecznego statusu artystów (2006/2249(INI)).
 9. Ross A. (2008), The New Geography of Work Power to the Precarious?, "Theory, Culture & Society", Vol. 25(7-8), s. 31-49.
 10. Szulc A. (2013), Badania ilościowe w metropolii bydgosko-toruńskiej, w: D. Ilczuk (red.), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Fundacja Pro Cultura - Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz-Warszawa, s. 88-118.
 11. Throsb D., Zednik A. (2010), Do You Really Expect to Get Paid? An Economic Study of Professional Artists in Australia, Australia Council, Sydney.
 12. UNESCO (1980), Records of the General Conference Twenty-first Session Belgrade, 23 September to 28 October 1980, http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114029e.pdf#page=144 [dostęp 5.11.2016].
 13. ZUS (2015), Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/05_2015_poradnik_pozarolnicza_dzia alno .pdf [dostęp 5.11.2016].
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu