BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorców w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością
Immigration to Poland as a Source of Competitive Advantage of Polish Companies in the Context of Diversity Management
Source
Polityka Społeczna, 2017, nr 2, s. 14-19, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Migracja, Imigracja, Kapitał ludzki, Zarządzanie różnorodnością, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Migration, Immigration, Human capital, Diversity management, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjalnych możliwości, jakie dla polskich przedsiębiorstw stwarza koncepcja zarządzania różnorodnością w kontekście obserwowanych ruchów migracyjnych. Pierwsza część artykułu zawiera krótką charakterystykę ruchów migracyjnych analizowanych przez pryzmat kapitału ludzkiego. W drugiej części omówiona została liczebność oraz struktura imigrantów świadczących swoje usługi na polskim rynku pracy. W ostatniej części artykułu zaprezentowano potencjalne korzyści, jakie mogą osiągnąć polskie przedsiębiorstwa w przypadku efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego imigrantów dostępnych na polskim rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the potential opportunities for Polish companies offered by the concept of diversity management in the context of the observed migration. The first part of the article contains a brief description of migration analyzed from the perspective of human capital. The second part presents the size and structure of the immigrants providing their services on the Polish labour market. While the final part contains the potential benefits for Polish companies due to the effective use of immigrants human capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 855, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Ehimare O., Ogaga-Oghene J. (2011), The impact of workforce diversity on organizational effectiveness: a study of a Nigerian bank. Annals of the University of Petrosani, "Economics", Vol. 11, No. 3.
 4. Górny A. Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Seria: Prace Migracyjne, nr 49, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 5. Gryszko M., Lisowska E. (2009), Zarządzanie różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport z międzynarodowego projektu CSR/Diversity Project, lipiec.
 6. Jackson S. E., Joshi A., Erhardt N. L. (2003), Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications, "Journal of Management", Vol. 29, No. 6.
 7. Klimkiewicz K. (2010), Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 8. Lesińska M., Okólski M., red. (2013), Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne - reakcja państwa, Seria Studia Migracyjne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Lisowska E., Sznajder A. (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 10. Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Małachowski W. (2010), Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. Rawłuszko M. (2007), Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, w: Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa.
 13. Recommendations on Statistics of International Migration Revision 1 (1998), United Nations, New York, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Statistical Papers Series M, No. 58, Rev. 1.
 14. UNHCR (2016), Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe - Eastern Mediterranean and Western Balkans Route, January-December, http://www.unhcr.org/ [dostęp 20.10.2016].
 15. GUS (2015), Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Senichev V. (2013), Human resource diversity and performance within the frame of organizations, teams and individuals, "Business: Theory and Practice", 2013, Vol. 14, No. 4.
 17. Simons S., Rowland K. (2011), Diversity and its impact on organizational performance: the influence of diversity constructions an expectations and outcomes, "Journal of Technology Management and Innovation", Vol. 6, No. 3.
 18. Statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty [dostęp 20.10.2016].
 19. Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne [dostęp 20.10.2016].
 20. World Migration Report 2013 (2013), Migrant Well-being and Development, International Organization for Migration, Geneva.
 21. World Migration Report 2015 (2015), Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility, International Organization for Migration, Geneva.
 22. Wójcik-Żołądek M. (2014), Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, "Studia BAS", nr 4(40).
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu