BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Magdalena (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
Title
Wybrane pronatalistyczne instrumenty polityki rodzinnej
Selected Family Policy Instruments in Poland
Source
Polityka Społeczna, 2017, nr 2, s. 24-31, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Polityka społeczna, Polityka rodzinna, Regulacja urodzin, Dzietność kobiet, Statystyka demograficzna
Social policy, Family policy, Birth control, Women's fertility, Demographic statistics
Note
summ.
Abstract
Od 1990 roku do chwili obecnej współczynnik dzietności w Polsce przyjmuje wartości poniżej progu reprodukcji ludności. Artykuł przedstawia wybrane instrumenty polityki rodzinnej, wprowadzone w ciągu ostatnich pięciu lat, mające służyć wzrostowi demograficznemu. Są to: urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski, instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, Karta Dużej Rodziny, świadczenia rodzicielskie i świadczenie wychowawcze. W tekście zostały porównane dane liczbowe dotyczące zrealizowanych świadczeń z odpowiednimi danymi statystycznymi i współczynnikami dzietności w poszczególnych województwach. (abstrakt oryginalny)

Total fertility rate in Poland has been below replacement level since 1990. The paper presents selected pro-natalist instruments of family policy, introduced in the last five years: maternity, paternity and parental leave, services for children under three, large family card, parental benefit and financial aid for families which raise children up to the age of 18. The author presents the number of completed services in voivodeships and compares them with the relevant statistics and the total fertility rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
 2. Bergeyck J., Stevens O., Stevens J., Liedekerke A.C. (2011), Facts & Figures from the 2011. Survey of Mothers in Europe. A Report by MMM Europe, p. 27-31, http://www.mmmeurope.org/ficdoc/2011-MMM-Facts-and-Figures.pdf [dostęp 10.10.2014].
 3. Bobrowicz B., Czapiński J. (2014), Rezerwa demograficzna i bariery dzietności w: I. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013, Warszawa.
 4. Boruta I. (1993), Funkcja uprawnień przyznanych pracownicom w związku z macierzyństwa, Łódź.
 5. Foster C. (2000), The limits to low fertility: A biosocial approach "Population and Development Review", nr 26(2).
 6. Graniewska D. (1980), Rodziny wielodzietne w Polsce. Sytuacja społeczno-demograficzna, "Problemy Rodziny" nr 1(111).
 7. GUS (2013), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 8. GUS (2014a), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 9. GUS (2014b), Żłobki i kluby dziecięce w 2013, Notatka informacyjna, Warszawa.
 10. GUS (2014c), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 11. GUS (2014d), Prognoza demograficzna na lata 2014-2050, Warszawa.
 12. GUS (2015a), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 13. GUS (2015b), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r., Opracowanie sygnalne.
 14. GUS (2016a), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 15. GUS (2016b), Struktura ludności, Dzietność kobiet w latach 1960-2015 tablice, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ struktura-ludnosci,16,1.html [dostęp 24.09.2016].
 16. Hałaczek B., Ostrowska K. (1990), Uwarunkowania dzietności kobiet w Polsce, Centralny Program Badań Podstawowych CPBP 08.03/III/2, Warszawa.
 17. Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015 (2015), raport przygotowany pod kierunkiem prof. A. Surdeja Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 18. Kotowska I. (1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, w I.E Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90 w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, SGH, Warszawa.
 19. Kurzynowski A. (1991), Problemy rodziny w polityce społecznej, Warszawa.
 20. Lutz W., Skirbekk V., Testa M.R. (2005), The low fertility trap hypothesis: forces that may lead  to further postponement and fewer birth in Europe, "Vienna Institute of Demographic Researche Paper", nr 4.
 21. RRL (2014a), Rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej w zakresie polityki ludnościowej Polski, Warszawa.
 22. RRL (2014b) Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna, Warszawa.
 23. RRL, MG (1998), Raport 1997. Sytuacja demograficzna Polski, Warszawa.
 24. Sobociński M. (2016) Kierunki polityki państwa wobec rodziny 1989-2015, Biuro Analiz Sejmowych nr 1(45).
 25. Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna (2006), Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Dział Informacji i Ekspertyz "Opinie i Ekspertyzy" OE-55, Warszawa, s. 18.
 26. Ziemska M. (1979), Rodzina i dziecko, Warszawa.
 27. Zych T., Dobrowolska K., Szczypiński O. (2015), Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?, Raport Instytutu Ordo Iuris, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu