BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychalska-Wojtkiewicz Monika (Uniwersytet Szczeciński), Tomczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modele innowacyjności społecznej na przykładzie analizy działania podmiotów Szczecińskiego Inkubatora Kultury
Models of Social Innovation Based on the Example of Entities from the Szczecin Incubator for Culture
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 287-304, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Innowacje, Innowacje społeczne, Innowacyjność, Inkubatory przedsiębiorczości
Innovations, Social innovations, Innovative character, Enterprise incubators
Note
JEL Classification: O15, D12, Q11.
streszcz., summ.
Company
Szczeciński Inkubator Kultury
Abstract
Innowacje społeczne nie charakteryzują się określonymi modelami ich wdrażania, z tego też względu dokonano teoretycznej i praktycznej analizy zarządzania ich wdrażaniem. Projekt REKreacja Szczecińskiego Inkubator Kultury posłużył do określenia specyfiki innowacji społecznych. Zwrócono szczególną uwagę na cykl życia innowacji społecznych, modele komercjalizacji, jak i aspekty będące motorem innowacji. Autorki wskazują na możliwość wdrażania innowacji społecznych w różnego rodzaju organizacjach.(abstrakt oryginalny)

Social innovation is not characterized by specific models of their implementation. For this reason theoretical and practical analysis of the management of their implementation have been made. The project RECreationof Szczecin Culture Incubator helped to define the specificity of social innovation. Particular attention was paid to the life cycle of social innovation, the commercialization models, and the drivers of innovation. The authors point to the possibility of applicability of social innovations in various types of organizations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amit R., Zott Ch. (2012), Creating value through business model innovation, MIT Sloan Management Review, 53 (3).
 2. Baczko T. (red.) (2008), Raporto innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r., INE PAN. Warszawa.
 3. Bigliardi B., Dormio A. I. (2009), An empirical investigation of innovation determinants in food machinery enterprises, "European Journal of Innovation Management," vol. 12, no. 2.
 4. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2011), Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, Harvard Business Review Polska, wrzesień.
 5. Cooper R.G., Dreher A., Fast and Delighting - OMICRON's Way of New Product Development, dostępny na: http://www.stage-gate.com/resources_stagegate_ omicron.php(05.02.2017).
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006 (2008), GUS, Warszawa.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2014 (2015), GUS, Warszawa.
 8. Janasz W. (2012), Kreatywność i innowacyjność w organizacji, w: Wiśniewska J., Janasz K. (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
 9. Johnson M., Christensen C., Kagermann H. (2009), Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy?, Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień.
 10. Kowalewski M., Nowak A., Thurow R. (2011), Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorski, ZAPOL, Szczecin.
 11. Łobocki J. (2013), Kapitał społeczny jako kategoria ekonomiczna, Współczesne problemy ekonomiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, wrzesień nr 129.
 12. Markiewicz J. (2010), Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Matusiak K.B. (2011), Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) - innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 653, Szczecin.
 14. Moszoro B., Gadomska-Lila K. (2013), Innowacyjny model biznesowy - kluczowe elementy, Management and Business Administration. Central Europe, vol. 21, no. 1(120), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 15. Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010), The open book of social innovation, The Young Foundation &Nesta, Geoff.
 16. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition (2005), OECD/Eurostat, Paryż.
 17. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych, Helion, Gliwice.
 18. Ostrowska A., Zarządzanie kreatywnością, dostępny na: www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197, (12.04.2016).
 19. Pomykalski A. (2005), Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa.
 20. Porter M., Kramer M. (2011), Creating Shared Value, HBR.
 21. Seelig T. (2012), In Genius, HarperCollins, Stanford.
 22. Społeczne determinanty przedsiębiorczości innowacyjnej (2007), PARP, Warszawa.
 23. Starczewska-Krzysztoszek M. (2008), Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 24. The Challenge of Assessing the Creative Economy Towards Informed Policy-making, Creative Economy Report, United Nations 2008, dostępny na: http://unctad.org/fr/Docs/ditc20082cer_en.pdf, (12.04.2016).
 25. Towse R. (2011), Ekonomia Kultury kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 26. West M.A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu