BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pahl Bogumił (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r.
Exemption from Property Tax of Railway Infrastructure before and after 1 January 2017
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 39-52
Keyword
Podatek od nieruchomości, Zwolnienia podatkowe, Kolejnictwo, Regulacje prawne
Property tax, Tax exemption, Railways, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dnia 1.01.2017 r. znowelizowano po raz kolejny ustawę o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnienia infrastruktury kolejowej. Przedmiotowej zmiany dokonano "przy okazji" zmiany ustawy o transporcie kolejowym. Ten tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym zaczyna być w Polsce regułą. Nie zmienia się bowiem prawa podatkowego na mocy przepisów "podatkowych", lecz regulujących inne dziedziny życia społecznego niż opodatkowanie. W następstwie tego dochodzi do tworzenia konstrukcji podatkowych o niejednoznacznym zakresie, ale również godzących istotnie w interesy majątkowe gmin bez jednoczesnego zapewnienia im rekompensaty utraconych dochodów. (abstrakt oryginalny)

The Act on Local Taxes and Charges was amended again on 1 January 2017 with regard to the exemption of the railway infrastructure. This change was made at the same time as the amendments to the Rail Transport Act. This procedure for amending the tax law is starting to be the rule in Poland. This is because the tax law does not change on the basis of the "tax" regulations, but on the basis of laws governing areas of social life other than taxation. As a result, a tax structure of an ambiguous scope is created, but one that also significantly affects the financial interests of municipalities without simultaneously assuring them of compensation for lost income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. L. Etel, M. Popławski, R. Dowgier, Gminny poradnik podatkowy, t. 2, Warszawa 2005, s. 122.
  2. P. Polkowski, Publiczny transport kolejowy - problemy praktyczne, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2004/7-8, s. 13.
  3. B. Pahl, Glosa do wyroku NSA z 10 lutego 2016 r. (II FSK 2038/14), "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2016/6, s. 35-41.
  4. W. Miemiec, P. Pest, Opinia prawna na temat rekompensaty utraconych dochodów gmin z tytułu zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, Kancelaria Senatu, 2013, http://www.senat.gov.pl, s. 5.
  5. Z. Ofiarski, Metody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/1, s. 32-33.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu