BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tykwińska-Rutkowska Dominika (Uniwersytet Gdański)
Title
Młodzieżowe rady gmin i gminne rady seniorów jako forma partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym
Youth Municipal Councils and Municipal Councils of Senior Citizens as a Form of Participation of a Municipality's (Local Community's) Inhabitants in Territorial Self-Government
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 53-65
Keyword
Gmina, Samorząd terytorialny, Społeczności lokalne, Partycypacja społeczna
District, Local government, Local community, Social participation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie dwóch form partycypacji mieszkańców gmin (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym: młodzieżowych rad gmin oraz gminnych rad seniorów. Rady funkcjonujące na podstawie przepisów art. 5b-5c ustawy o samorządzie gminnym oraz statutów właściwych jednostek samorządu gminnego zalicza się w literaturze przedmiotu do mechanizmów partycypacji społecznej o charakterze ustrojowym. Jak zauważa autorka, są one m.in. wykorzystywane w procesie realizacji ciążącego na gminach zadania własnego wskazanego w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym, polegającego na wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej; jednocześnie stwarzają obywatelom w różnym wieku - młodzieży szkolnej oraz seniorom - możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to present two forms of participation of residents of municipalities (local communities) in local government: youth municipal councils and councils of senior citizens. The literature on the subject treats councils operating on the basis of the provisions of Articles 5b-5c of the Act on Municipal Self-Government and the statutes of the competent units of municipal self-government as mechanisms of social participation of a systemic nature. As the authoress points out, these are used, inter alia, in the process of the municipalities fulfilling their own tasks, as specified in Article 7, para. 1, item 17 of the Act on Municipal Self-Government, involving the promotion and dissemination of the idea of self-government; they simultaneously create the opportunity for citizens of various ages - school youths and senior citizens - to participate in public life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Rytel-Warzocha, Instrumenty partycypacji społecznej na poziomie lokalnym, krajowym, ponadnarodowym [w:] Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji, red. W. Mikołajczewska, M. Fierek, Gdańsk 2011, s. 307-323.
 2. A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, LEX 2012.
 3. B. Dolnicki; A. Szewc [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, LEX 2012.
 4. B. Starczewski, Gminne rady seniorów - samorządy przekonają się do nowej instytucji, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gminne-rady-seniorow-samorzady-przekonaja-sie-do-nowej-instytucji (dostęp: 29.08.2017 r.).
 5. D. Sześciło, Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą? Formy partycypacji i dobre praktyki, Warszawa 2014, s. 6, http://www.maszglos.pl, dostęp: 29.08.2017 r.
 6. E. Gierach, Status prawny młodzieżowej rady gminy, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2008/2, s. 235.
 7. E. Kustra, Racjonalny ustawodawca, analiza teoretycznoprawna, Toruń 1980, s. 113, 117-121, 123.
 8. G. Zielińska, Rola państwa w realizacji polityk dla młodzieży, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2009/2, s. 131-145).
 9. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004, s. 95.
 10. I. Lipowicz, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/05/674564/1576960.pdf, s. 3 (dostęp: 29.08.2017 r.).
 11. I. Niżnik-Dobosz, Partycypacja jako pojęcie i instytucje demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, LEX 2014.
 12. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz [i in.], Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, s. 66.
 13. K. Płonka-Bielenin, Młodzieżowe rady gmin - 13 lat doświadczeń, "Samorząd M. Augustyniak, Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań, Warszawa 2014, LEX 2014.
 14. M. Augustyniak, T. Moll [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, LEX 2016.
 15. P. Chmielnicki, Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Warszawa 2015, LEX 2015.
 16. P. Dobosz, Sprawiedliwość międzypokoleniowa w prawie administracyjnym [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, LEX 2015.
 17. T. Augustyniak-Górna, Zasady finansowania działalności młodzieżowych rad gmin, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2008/2, s. 239-240.
 18. T. Moll [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010, LEX 2012.
 19. T. Moll, Młodzieżowe rady gminy, "Wspólnota" 2005/15, s. 38.
 20. T. Moll, Rada seniorów - sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności osób starszych, "Samorząd Terytorialny" 2015/11, s. 66.
 21. Terytorialny" 2015/11, s. 78.
 22. W. Ziętara, Definicje, funkcje i klasyfikacje think tanków [w:] Zagadnienie think thanków, red. T. Bąkowski, J. Szlachetko, Gdańsk 2012, s. 29.
 23. Z. Brodecki, Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2000, s. 126.
 24. Z. Niewiadomski [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, Legalis.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu