BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gross Anna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Title
Rola konsultacji społecznych przy dokonywaniu zmian terytorialnych
The Role of the Public Consultations at the Time of Making Territorial Changes
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 66-76
Keyword
Konsultacje społeczne, Partycypacja społeczna, Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd terytorialny, Gospodarka terytorialna
Public Consultations, Social participation, Civic society, Local government, Territorial economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prawo do udziału w kierowaniu sprawami publicznymi stanowi jedną z podstawowych zasad ustrojowych współczesnych państw demokratycznych, które umożliwiają szeroki udział obywateli w sprawowaniu władzy. Szczególną formą aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych są konsultacje społeczne. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, podstaw prawnych oraz metod konsultacji społecznych jako istotnej formy wpływania obywateli na domeny władztwa publicznego, mającej na celu urzeczywistnienie wizji społeczeństwa obywatelskiego aktywnie współpracującego z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz wskazanie roli, jaką konsultacje społeczne odgrywają w procesie zmian terytorialnych. W podsumowaniu autorka przyjmuje, że udział społeczeństwa w procedurze zmian granic jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z kluczowych elementów procesu planowania przestrzennego, a same konsultacje skutecznie wspomagają proces podejmowania właściwych decyzji. Liczne opinie i stanowiska prezentowane w toku konsultacji wpływają na ostateczny kształt przedsięwzięcia w jego warstwie technicznej, funkcjonalnej, ekonomicznej i architektonicznej. (abstrakt oryginalny)

The right to participate in the management of public affairs is one of the fundamental systemic principles of modern democratic States, which allow for the extensive participation of citizens in exercising authority. Public consultations are a special form of civic activity in the context of the participative processes. The objective of this article is to present the essence, legal grounds and methods of holding public consultations, as an important form of influence of citizens on the domain of public authority in order to a bring about the materialization of the vision of a civic society actively collaborating with the bodies of government and self-government administration, as well as indicating the role of public consultations in the process of territorial changes. In the summary, the authoress accepts that public participation in the procedure of changing the boundaries of the territorial self-government unit is one of the key elements of the process of spatial planning while the consultations themselves effectively support making the right decisions. Numerous opinions and positions taken during the consultations affect the final shape of the project in its technical, functional, economic and architectural layers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Ferens, R. Kondas, I. Matysiak, G. Rzeźnik, M. Szyrski, Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik dla samorządów, Warszawa 2010, s. 13.
 2. A. Jabłońska, M. Drażba, Partnerstwo publiczno-społeczne jako "przystępna" forma partnerstwa międzysektorowego [w:] Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, red. M. Perkowski, Białystok 2009, s. 49.
 3. D. Długosz, J.J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005, s. 11.
 4. E. Olejniczak-Szałowska, Z problematyki konsultacji w społecznościach lokalnych [w:] Prawo. Administracja. Obywatele. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, Białystok 1997, s. 283.
 5. E. Smoktunowicz, Konsultacje społeczne. Przyczynek do krytyki wykładni i stosowania prawa administracyjnego [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. dr hab. J. Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, T. Woś, S. Wójcik, J. Zimmermann, Kraków 2001, s. 644.
 6. H. Gawroński, Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" 2010/1, s. 29.
 7. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014, s. 219.
 8. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2009, s. 214.
 9. T. Moll, Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 258.
 10. W. Durka, Pojęcie konsultacji społecznych [w:] Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, red. Z. Zychowicz, Szczecin 2011, s. 8.
 11. W. Góralczyk, Podstawy prawa i administracji, Warszawa 2014, s. 241.
 12. Z. Zychowicz, Konsultacje społeczne w samorządzie, Szczecin 2014, s. 15.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu