BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz Paweł (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej
Evaluation of the Stability of Investment Results Obtained by Socially Responsible Funds with the Use of Selected Relative Efficiency Measures
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 221-230, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Fundusze inwestycyjne, Mierniki efektywności, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Investment, Corporate Social Responsibility (CSR), Investment funds, Effectiveness indicators, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych w Polsce na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej. Metodologia badania - Tworzone rankingi funduszy inwestycyjnych zależą od zastosowanych wskaźników efektywności, lecz brak długoterminowych liderów wydaje się cechą niezależną od stosowanych miar. Dlatego podjęto próbę zbadania stabilności wybranych funduszy etycznych przy wykorzystaniu wskaźników: zmodyfikowanego Sharpe'a, Sortino oraz informacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone na wybranych pięciu funduszach inwestycyjnych, które w swojej polityce inwestycyjnej kierowały się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i działały do końca 2015 roku. Okres badań podzielono na podokresy dwu-, trzy- i sześcioletnie, dla których utworzono rankingi funduszy. Stabilność wyników zbadano, wyznaczając współczynniki korelacji rang Spearmana. Wynik - Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że widoczna jest istotna tendencja w zachowywaniu pozycji rankingowych przez badane fundusze w okresach dwuletnich i trzyletnich. Oryginalność/Wartość - Artykuł zgodnie z wiedzą autora jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań, w którym utworzono rankingi na podstawie nieklasycznych miar i zbadano stabilność wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to analyse the stability of investment results obtained by socially responsible funds in Poland with the use of selected relative efficiency measures. Design/Methodology/approach - Rankings of investment funds depend on the effectiveness measures chosen for the comparisons of funds - however irrespective of the measures chosen there seem to be a lack of long-term leaders in those rankings. For that reason this study aims to measure the stability of selected ethical funds with the use of the following indicators: modified Sharpe's ratio, Sortino's ratio, and the information ratio. The study has been carried out on the investment results of five selected socially responsible funds that were active as of the end of 2015. The study period has been divided into: two-year, three-year, and six-year sub-periods, with rankings created for each sub-period. The stability of results was measured with the use of Spearman's rank correlation coefficient. Findings - The obtained results allow to conclude that: a significant tendency for maintaining the ranking positions by the analysed funds can be observed for the two-year and three-year periods. Originality/Value - To the best of the authors knowledge, this article is one of the first studies in Poland to formulate rankings of socially responsible funds with the use of relative efficiency measures, and to measure the stability of investment results obtained by those funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowski, K. (2014). Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych. Warszawa: Difin.
 2. Czerwińska, T. (2009). Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, 11-27.
 3. Eurosif (2014). European SRI Study 2014. Pobrano z: http://www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014/ (dostęp 30.07.2016).
 4. GIPS Handbook (2012). Global Investment Performance Standards (GIPS) Handbook 2012. Pobrano z: http:// www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2012.n4.full (dostęp 30.09.2016).
 5. GSI (2014). Global Sustainable Investment Review 2014. Pobrano z: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/ 2015/02/GSIA_Review_download.pdf (dostęp 31.07.2016).
 6. Jamróz, P. (2014). Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 811. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2 (36), 273-285.
 7. Jamróz, P. (2016). The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2), 495-506. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-43.
 8. Jedynak, T. (2016). Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (950), 23-40.
 9. Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2015). Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe'a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 221-231.
 10. Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.
 11. Renneboog, L., Horst, J.T., Zhang, C. (2008). The Price of Ethics and Stakeholder Governance: The Performance of Socially Responsible Mutual Funds. Journal of Corporate Finance, 14 (3), 302-322.
 12. Sharpe, W.F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39 (1), 119-138.
 13. Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe Ratio. Journal of Portfolio Management, 21 (1), 49-58.
 14. Sortino, F.A., Price, L. (1994). Performance Measurement in a Downside Risk Framework. Journal of Investing, 6 (3), 59-64.
 15. Stańczak-Strumiłło, K. (2013). Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych. Zarządzanie i Finanse, 2 (6), 474-488.
 16. Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu