BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Determinanty cen uprawnień do emisji co2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
The Determinants of Emissions Unit Allowance Prices in the European Market in 2013-2016
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 231-239, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Efekt cieplarniany, Emisja gazów, Rynek emisji zanieczyszczeń, Europejski System Handlu Emisjami
Greenhouse effect, Gas emissions, Pollution emission market, European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Identyfikacja determinant cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016. Metodologia badania - Metoda dedukcji, metoda analizy literatury przedmiotu, metoda statystyczna Wynik - W ostatnich latach czynniki o charakterze instytucjonalnym faktycznie odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu cen uprawnień do emisji CO2. Sytuacja ta zapewne nie ulegnie zmianie do czasu, kiedy rynek uprawnień nie zostanie w pełni uwolniony od wpływu decydentów, którzy obecnie pełnią na tym rynku zarówno funkcję jego regulatora, jak i dostawcy uprawnień. Oryginalność/Wartość - Niniejszy artykuł odnosi się do determinant cen uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-2016, a więc w bieżącym okresie rozliczeniowym, i jest punktem wyjścia do dalszych badań o charakterze ilościowym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Identification of determinants of emissions unit allowance prices in the European market in 2013-2016 Design/Methodology/approach - Deductive method, analysis of the literature on the subject, statistical method Findings - Last year's institutional factors were the major determinants of emissions unit allowance prices. Probably, this situation won't change until the carbon market will not be freed from the decision-makers influences, which now are the market regulator and allowances' supplier. Originality/Value - Hereby article refers to determinants of emissions unit allowance prices in current period and is a starting point for further quantitative research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Carraro, C., Favero, A. (2009). The Economic and Financial Determinants of Carbon Prices. Finance a uver Czech Journal of Economics and Finance, 59, 396-409.
  2. CEER (2014). KfW/ZEW CO2 Barometer 2014 - Carbon Edition. New Phase, Old Problems 2014. Centre for European Economic Research.
  3. Dyrektywa (2003). Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE. Dz.Urz. UE L 275/32 z 25.10.2003
  4. Dyrektywa (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE. Dz.Urz. UE L 173 z 12.6.2014.
  5. KOBiZE (2014). Informacja ogólna, 24 listopada 2014. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pobrano z: http://www.kobize.pl/pl/article/przydzialy-uprawnien-instalacje/id/353/informacja-ogolna.
  6. KOBiZE (2017). Raporty 2012-2017. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pobrano z: http:// www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/5/raport-z-rynku-co2.
  7. Maydybura, A., Andrew, B. (2011). A Study of the Determinants of Emissions Unit Allowance Price in the European Union Emissions Trading Scheme. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 5 (4), 123-142.
  8. Protokół (2013). Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, sporządzony w Kioto 11 grudnia 1997 r. Dz.U. 2013, nr 5, poz. 1684.
  9. Rickels, W., Duscha, V., Keller, A., Peterson, S. (2007). The determinants of allowance prices in the European Emissions Trading Scheme - Can we expect an efficient allowance market 2008? Kiel Working Paper No. 1387.
  10. Sijm, J.P.M., Bakker, S.J.A., Chen, Y., Harmsen, H. W., Lise, W. (2005). CO2 price dynamics: The implications of EU emissions trading on the price of electricity. Report ECNC-05-81, Energy Research Center of the Netherlands (ECN).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu