BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogatko Aleksandra (Politechnika Częstochowska), Nitkiewicz Tomasz (Politechnika Częstochowska / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ocena wdrożenia filozofii kaizen i kaizen costing w przedsiębiorstwie produkcyjnym
An Evaluation of the Deployment of Kaizen Philosophy and Kaizen Costing in a Manufacturing Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 265-280, tab., bibliogr. 23 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Issue title
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Keyword
Organizacje gospodarcze, Kaizen, Doskonalenie organizacji, Koszty, Zarządzanie
Economic organizations, Kaizen, Organisation improving, Costs, Management
Note
summ., streszcz.
Abstract
Funkcjonujące obecnie na rynku organizacje muszą sprostać bardzo wysokim wymaganiom, jakie stawia przed nimi współczesna gospodarka. Jedną z koncepcji zarządzania, która w swoim założeniu ma ciągłe doskonalenie, jest filozofia kaizen. W niniejszym artykule przestawiono istotę i zastosowanie doktryny kaizen i kaizen costing, jako możliwej drogi poprawy efektywności procesów w przedsiębiorstwie. Przedstawiono też istotę filozofii kaizen i kaizen costing oraz uwarunkowania ich wdrożenia w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na socjologiczno-społeczny charakter filozofii kaizen oraz na rolę kaizen costing w procesie zarządzania kosztami. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad i narzędzi wykorzystywanych w koncepcji kaizen i kaizen costing oraz wykorzystanie ich w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym z siedzibą w województwie śląskim. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę, metodę badań dokumentów oraz case study z obserwacji przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Contemporary business organizations are operating in a market whose rules place a high demand on their economic efficiency. The highly competitive market compels organizations to make the most of their business resources while, on the other hand, bringing down profit margins that they can possibly earn. Under difficult market conditions, many businesses look for opportunities to cut the costs of their operations in order to have a better control of their profitability and financial liquidity. This implies the need to not only manage finances effectively but also to implement innovative management ideas that can support the achievement of organizational objectives e.g. through continuous process improvement. One such management concept driven by continuous improvement is kaizen. The paper depicts kaizen philosophy and kaizen costing as viable approaches to improving process efficiency in business enterprises. Special emphasis is given to the social nature of kaizen philosophy and the role of kaizen costing in effective cost management. The goal of the paper is to present the basic principles and tools underpinning kaizen and kaizen costing, and to describe their application in managing a manufacturing enterprise based in Śląskie province. The following research methods were used in the making of the paper: literature studies, analysis, synthesis, document review, and a case study derived from the observation of an operational business enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abrantowicz K., 2015, Kaizen - japońska metoda w polskich firmach, http://q-mam.ue.wroc.pl/materialy/II%20Ogolnopolska%20Konferencja%20Kol%20Naukowych%20-%20Karpacz/Nasze%20referaty//KAIZEN%20-%20japonska%20metoda%20w%20polskich%20firmach%20--%20Marta%20Piotrowska,%20Katarzyna%20Abrantowicz.pdf [dostęp: 20.01.2017].
 2. Cooper R., Slagmulder R., 1997, Target Costing and Value Engineering, Portland: Productivity Press.
 3. Dudziak A., Piekarski W., Stoma M., 2012, Zarządzanie kosztami według koncepcji kaizen, artykuł konferencyjny Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/ kzz/artyk_pdf_2012/p026.pdf [dostęp: 8.11.2016].
 4. Imai M., 2006, Gemba kaizen: zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 5. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., 2010, Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Wolters Kluwers Polska.
 6. Kowalewski M., 2014, Pomiar dokonań podporządkowany zasadom lean management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343: 273-281.
 7. Kowalewski M., 2015, Pomiar i raportowanie dokonań na poziomie strumienia wartości w lean accounting, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398: 260-268.
 8. Liker J.K., Convis G.L., 2012, Droga Toyoty do lean leadership. Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 9. Malloch H., 1997, Strategic and HRM Aspects of Kaizen: a Case Study, New Technology, Work and Employment, Vol. 12, Issue 2: 108-122.
 10. Maskell B., Baggaley B., Grasso L., 2011, Practical Lean Accounting: a Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise, Second Edition, Portland: Productivity Press.
 11. Masztalerz M., 2006, Budżetowanie w systemie kaizen costing, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 3: 34-38.
 12. Michalak M., Zarzycka E., 2013, Lean w procesach operacyjnych, w: I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 33-38.
 13. Monden Y., Akter M., Kubo N., 1997, Target Costing Performance Based on Alternative Participation and Evaluation Methods: a Laboratory Experiment, Managerial and Decision Economics, Vol. 18: 113-129.
 14. Niedziółka M., Piasek A., 2009, Kaizen costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 81: 79-87.
 15. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: PWE.
 16. Nowak E., Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, Warszawa: PWE.
 17. Oess A., 2002, Kaizen, Problemy Jakości, t. 34, nr 4/2002: 16-17.
 18. Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 19. Sobańska I., 2013, Lean accounting - geneza, zasady, metody, w: I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 54-80.
 20. Sąpór A., 2004, Kaizen - filozofia ciągłego udoskonalania organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 4: 1-101.
 21. Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, w: E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, Warszawa: PWE, 150-168.
 23. Warowny P., 2010, Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii, w: G.K Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa: Difin, 346-347.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu