BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samoraj-Charitonow Beata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce
Availability of Social Security for Recognized Refugees in Poland
Source
Polityka Społeczna, 2017, nr 4, s. 13-19, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Uchodźcy, Zabezpieczenie społeczne, Bezpieczeństwo socjalne
Refugees, Social security system, Social security
Note
summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na krótkiej analizie dostępu uchodźców do poszczególnych komponentów systemu zabezpieczenia społecznego, mającego za zadanie dawać poczucie bezpieczeństwa socjalnego oraz wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych lub w innych przypadkach ziszczenia się ryzyk socjalnych. Kryterium analizy był status prawny cudzoziemców i stojące za tym regulacje prawne umożliwiające im korzystanie bądź brak możliwości korzystania z dostępu do świadczeń socjalnych. Przedmiotem analiz są osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on a brief analysis of the access of refugees to particular components of the social security system, designed to provide a sense of social security and support in difficult and crisis situations or in other cases of social exclusion. The criterion of the analysis will be the legal status of foreigners and legal regulations enabling them to use or lack of access to social benefits. The subjects of the analysis are those who received refugee status in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Chlebny J., red. (2006), Prawo o cudzoziemcach, C.H Beck, Warszawa.
 2. Jasiakiewicz A. (2006), Pomoc integracyjna dla uchodźców, w: W. Klaus (red.), Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce. Komentarz dla praktyków, Warszawa.
 3. Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Warszawa.
 4. Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009-2015 (2015), Raport specjalny Urzędu ds. Cudzoziemców, Warszawa, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/ochrona-miedzynarodowa-trendy/ [dostęp 27.03.2017].
 5. Prudzienica M. (2011), System emerytalny w Polsce i na świecie - stan i perspektywy, "Polityka Społeczna" numer specjalny pt. "Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie", część 1.
 6. Samoraj B. (2007), W kierunku integracji uchodźców. Proces powstawania instytucji odpowiedzialnych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie, w: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska, Analiza skuteczności programów integracji dla uchodźców w Polsce, ISP, Warszawa.
 7. Samoraj B., Bieniecki M. (2007), Ocena skuteczności Indywidualnych Programów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami, w: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska, Analiza skuteczności programów integracji dla uchodźców w Polsce, ISP, Warszawa.
 8. Samoraj-Charitonow B. (2009), Indywidualne Programy Integracji w: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Szonert M., Lewandowski K. (bez daty), Polityka wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku, Materiały Biblioteki Departamentu ds. Migracji i Uchodźstwa, nr kat. S/3849.
 10. Uchodźcy w Polsce - Kalendarium (2001), "Z obcej Ziemi. Sprawy Uchodźców", nr 13.
 11. Uścińska G. (2005), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu