BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015
Application of Selected Measures of Gains and Losses for Testing the Effectiveness of the Investment Equity Funds in the Years 2007-2015
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 263-272, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Efektywność inwestycji, Inwestycje finansowe, Akcje, Instrumenty finansowe, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Efficiency of investment, Financial investment, Shares, Financial instruments, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem pracy była ocena wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze akcyjne oraz ich stabilności. Metodologia badania - W pracy zastosowano miary zysków i strat, tj. wskaźnik gain-loss oraz wskaźnik Martin. Badania dotyczyły szesnastu funduszy akcyjnych w okresie 2007-2015, który podzielono na podokresy o długości dwóch, trzech i czterech lat. Stabilność rankingów funduszy uzyskanych w poszczególnych podokresach zbadano przy użyciu współczynnika korelacji rang Spearmana, który pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy wyniki zarządzających są w stanie utrzymać się w dłuższym okresie czasu. Wynik - Otrzymane wyniki są w większości niezadawalające dla inwestora. Wskazują one również na brak liderów w okresach czteroletnich. W okresach krótszych (dwu-, trzyletnich) tylko w jednym przypadku pojawia się korelacja istotnie różna od zera. Oryginalność/Wartość - Praca jest kontynuacją badań opartych w znacznej mierze na wskaźnikach klasycznych, tj. wskaźnik Sharpe'a Treynora i Jensena.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study was to evaluate the investment results achieved by equity funds and their stability. Design/Methodology/approach - In the paper applied measures related to the drawdown ie. gain-loss and Martin indicators. The research involved sixteen equity funds in the period 2007-2015, which was divided into sub-periods of the length of two, three and four years. Also examined the stability of the rankings of the funds obtained in the each sub-periods using Spearman's rank correlation coefficient if the results of management are able to hold a longer period of time. Findings - The results are mostly unsatisfactory for the investor. They also indicate the lack of leaders in sub-periods of the length of four years. In shorter periods (2-, 3-years) only in one case there is a correlation significantly different from zero. Originality/Value - The work is a continuation of research based largely on the classic indicators, ie. Sharpe, Treynor and Jensen ratios.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacon, C. (2008). Practical Performance Measurement and Attribution. New York: John Wiley & Sons.
 2. Bernardo, A., Ledoit, O. (2000). Gain. Loss and asset pricing. Journal of Political Economics, 108, 144-172.
 3. Domański, Cz. (red.) (2011). Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Warszawa: PWE.
 4. Eling, M., Schuhmacher, F. (2007). Does the Choice of Performance Measure Influence the Evaluation of Hedge Funds? Journal of Banking and Finance, 31, 2632-2247.
 5. Guse, F., Rudolf, M. (2008). Schiefe in der Portfolio-Selektion. Kredit und Kapital, 41 (2), 197-216.
 6. Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2014). Strata jako podstawa oceny efektywności inwestycyjnej FIO akcji i zrównoważonych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15 (3), 99-109.
 7. Kazemi, H., Schneeweis, T., Gupta, B. (2004). Omega as a Performance Measure. Journal of Performance Measurement, 8 (3), 16-25.
 8. Kooli, M., Morin, F., Sedzro, K. (2005). Evaluation des Mesures de Performance des Hedge Funds. Paper presented at the Annual Conference of the French Association of Finance.
 9. Luszniewicz A., Słaby T. (2003). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Martin P., McCann, B. (1989). The Investor's Guide to Fidelity Funds: Winning Strategies for Mutual Fund Investors. London: Wiley.
 11. Pruchnicka-Grabias, I. (2015). Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa, 3 (3), 133-145.
 12. Shadwick, W., Keating, C. (2002). A universal performance measure. Journal of Performance Measurement, 6 (3), 59-84.
 13. Tversky, A., Kahneman, D. (1991). Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference Dependent Model. Quarterly Journal of Economics, 106, 1039-1061.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu