BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalke Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Title
Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
The liquidity of the Stock Exchange in Warsaw on the Background of Liquidity European Stock Exchanges
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 273-286, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek akcji, Płynność rynku, Rynki wschodzące
Equity market, Market liquidity, Emerging markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza i ocena płynności obrotu akcjami na polskim rynku akcji oraz porównanie jej z płynnością na innych giełdach europejskich. Metodologia badania - Przeanalizowano płynność największych spółek giełdowych wybranych giełd papierów wartościowych w Europie. Zakres czasowy badania stanowiło I półrocze 2015 roku. Z każdego rynku wybrano 30 największych podmiotów na dzień 30 czerwca 2015 roku. Łącznie pod względem płynności obrotu przeanalizowano 300 podmiotów. Dla każdej spółki oszacowano średnią sesyjną płynność w wartości bezwzględnej oraz wskaźniki płynności: średni obrót/kapitalizacja, średni wolumen/ilość akcji. Wyniki badań - Przeprowadzone analizy wskazały, że w badanym okresie najwyższą płynnością cechowała się giełda niemiecka oraz turecka. Analizy sugerują również, że wskaźniki płynności giełd w krajach rozwijających się oraz na mniejszych giełdach europejskich były najczęściej na niższym poziomie niż wskaźniki na giełdach największych. Ponadto badania wykazały, że na giełdzie warszawskiej oraz innych giełdach w krajach rozwijających się wskaźniki płynności dla największych pięciu spółek spośród analizowanych były wyższe niż dla całej 30, jak również dla pięciu najmniejszych podmiotów. W przypadku giełd największych w krajach wysoko rozwiniętych zauważono zależność odwrotną. Oryginalność/Wartość - Wyniki badań wskazały, że polska giełda pod względem wskaźników płynności nie odbiegała znacząco od giełd w krajach rozwiniętych. Natomiast wśród analizowanych giełd mniejszych, płynność na GPW w Warszawie była jedną z najwyższych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article was to analyze and evaluate the liquidity on the Polish shares market, and to compare it with liquidity on other European exchanges. Design/Methodology/approach - It was analyzed the liquidity of the largest companies listed on selected stock exchanges in Europe. The time range study was the first half of 2015 years. For each company estimate the average liquidity of a session in absolute value and liquidity ratios: the average turnover/capitalization, average volume/number of shares. Findings - The analyzes conducted showed that in the analyzed period, the highest liquidity of the stock market was characterized by German and Turkish. Conducted analysis also showed that the liquidity ratios exchanges in developing countries and the smaller European exchanges were usually lower than rates on major stock exchanges. Originality/Value - The results showed that the Polish stock market in terms of liquidity ratios did not differ significantly from the stock markets in developed countries. However, among the smaller stock exchanges, the liquidity on the Warsaw Stock Exchange was one of the highest.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apergis, N., Artikis, P.G., Kyriazis, D. (2015). Does stock market liquidity explain real economic activity? New evidence from two large European stock markets. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 38, 42-64.
 2. Beaupain, R., Joliet, R. (2011). Corporate drivers of market liquidity on the Warsaw stock exchange. International Economics, 125, 83-104.
 3. Chiang, T.C., Zheng, D. (2015). Liquidity and stock returns: Evidence from international markets. Global Finance Journal, 27, 73-97.
 4. Ding, X. S., Ni, Y., Zhong, L. (2016). Free Float and Market Liquidity around the World. Journal of Empirical Finance, 38 (A), 236-257.
 5. Galariotis, E., Giouvris, E. (2015). On the stock market liquidity and the business cycle: A multi country approach. International Review of Financial Analysis, 38, 44-69.
 6. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 72 (1), 137-149.
 7. Kalinowski, M. (2013). Dojrzałość rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Næs, R., Skjeltorp, J.A., Ødegaard, B.A. (2011). Stock market liquidity and the business cycle. Journal of Finance, 66, 139-176.
 9. Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: the case of Euronext. Journal of Financial Markets, 12 (2), 229-267.
 10. Olbryś, J. (2013). Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zarządzanie i Finanse, 3/2, 65-77.
 11. Ostrowska, E. (2000). Inwestowanie na rynku kapitałowym. Słupsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku.
 12. Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1, 117-137.
 13. Switzer, L.N., Picard, A. (2016). Stock market liquidity and economic cycles: A non-linear approach. Economic Modelling, 57, 106-119.
 14. Teplova, T.V., Rodlina, V.A. (2016). Does stock exchange consolidation improve marketliquidity? A study of stock exchange acquisition in Russia. Research in International Business and Finance, 37, 375-390.
 15. Yang, S., Pangastuti, A. (2016). Stock market efficiency and liquidity: The Indonesia Stock Exchange merger. Research in International Business and Finance, 36, 28-40.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu