BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackiewicz Andrzej (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Szrajber Wojciech (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)
Title
Problemy finansowania i zarządzania SP ZOZ w kontekście uwarunkowań prawnych i wyników finansowych - wyniki badań
Problems of Financing and Management Independent Public Healthcare Centre in Terms of Legal Conditionings and Financial Results - the Research Results
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 7-19, tab., schemat, zał., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Keyword
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Sytuacja finansowa, Finansowanie służby zdrowia, Źródła finansowania
Independent public health care facilities, Financial situation, Health care financing, Source of financing
Note
summ.
Abstract
Metodologia badań obejmowała analizę rachunku zysków i strat 9 szpitali wielospecjalistycznych, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Szczegółowej analizie poddano finanse i strategię zarządzania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSzS) im. M. Kopernika w Łodzi. Autorzy sformułowali kilka pytań badawczych spełniających rolę hipotezy roboczej:
1. Jakie czynniki mają wpływ na finansowanie i wynik finansowy SP ZOZ?
2. Czy świadczenia wykonywane ponad limit wymagają zapłaty w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego?
3. Jakie problemy prawne wynikają z hospitalizowania cudzoziemców (wybrane przypadki) i osób powracających do kraju?
4. Jak kształtują się wyniki finansowe 9 szpitali w latach 2014-2015?
5. Jakie efekty przyniosła strategia zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi oparta na redukcji (ograniczaniu) zadłużenia i finansowania kredytem bankowym?
Powyższe problemy badawcze są przedmiotem rozważań i znalazły odzwierciedlenie w tezie zaprezentowanej w podsumowaniu. (fragment tekstu)(fragment tekstu)

The paper presents legal conditionings and financial results of nine general hospitals in years 2014-2015, for which the forming entity is the Lodz Voivodeship Self-government. The authors also indicate the issues connected with the financing of natural persons' services when there is no possibility of debt collection. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.).
  2. Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015r. sygn. akt III CSK 455/14 (dotyczy zapłaty za wykonania świadczeń ponad limit).
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. 2016. poz. 1888 ze zm.).
  5. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
  6. Getzen T.E. (2000), Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  7. Kasiewicz S. (2002), Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, wyd. Difin, Warszawa.
  8. Wyniki finansowe 9 szpitali specjalistycznych, Dane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (za lata 2014-2015).
  9. Sprawozdanie finansowe 9 Szpitali, dla których organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.
  10. Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu