BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych
Testing of the Strong Information Effectiveness of Polish Pension Funds' Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 303-312, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Fundusze emerytalne, Efektywność informacji, Rynek kapitałowy
Pension funds, Information effectiveness, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem badań była odpowiedź na pytanie dotyczące silnej efektywności informacyjnej rynku funduszy emerytalnych tuż przed zmianą prawa i tuż po niej. Metodologia badania - Cały okres został podzielony na dwa podokresy: styczeń 2012 - styczeń 2014 i luty 2014 - luty 2016. Następnie zbudowano modele Treynora-Mazuy'ego oraz Henrikssona-Mertona, a współczynniki estymowano, wykorzystując tygodniowe stopy zwrotu. Wynik - Uzyskane wyniki dla obu podokresów porównano ze sobą, co pozwala stwierdzić, że współczynniki wyczucia rynku i selektywności aktywów tuż przed zmianą, jak i tuż po zmianie prawa dla większości funduszy były statystycznie nieistotne. Zatem w polityce inwestycyjnej dominuje pasywny sposób zarządzania portfelami funduszy emerytalnych. Oryginalność/Wartość - Dwa lata, jakie upłynęły od zmiany prawa, po raz pierwszy umożliwiły ocenę zdolności zarządzających portfelami funduszy przystosowania polityki inwestycyjnej do nowych warunków prawnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of the investigation was the answer to the question about the strong information effectiveness of pension funds just before and just after the changes of the legal rules. Design/Methodology/approach - The whole period was divided into two sub-periods: January 2012 - January 2014 and February 2014 - February 2016. The Treynor-Mazuy and Henriksson-Merton's models were created and the coefficients were estimated applying weekly rates of return. Findings - The obtained results for both sub-periods were compared, what allows to conclude that coefficients of market - timing and asset's selectivity just before and just after the changing of the legal rules were statistically insignificant for the more funds. So, the passive way of the managing of pension funds' portfolios dominates. Originality/Value - Two years that passed from the change of the legal rules for the first time gave the possibility to judge the ability of funds portfolios' managers to adopt their investment policy to the new law.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: PWE.
  2. Dybał, M. (2008). Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych. Warszawa: CeDeWu.
  3. Henriksson, R., Merton, R. (1981). On Market Timing and Investment Performance. II Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills. Journal of Business, 54 (4), 513 - 533.
  4. Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016). Polish open-end pension funds performance and its persistence. Acta Oeconomia, 15 (1), 15-25.
  5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016). Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych w okresie zmian zasad prawnych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17, (3), 64-72.
  6. Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.
  7. Treynor, J.L., Mazuy, K. (1966). Can Mutual Funds outguess the Market? Harvard Business Review, 44, 131-136.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu