BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Górski Mirosław (Kancelaria Prawno-Podatkowa, Bydgoszcz)
Title
Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
Operating Lease - an Alternative to Rental on the Polish Commercial Real Estate Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 339-351, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości komercyjne, Najem, Leasing operacyjny
Real estate market, Commercial property, Rental, Operating lease
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badania było wyspecyfikowanie wad i zalet obu umów z uwagi na różne kryteria formalno-prawne oraz podatkowe, które skłaniają podmioty działające na rynku nieruchomości do wyboru jednej z omawianych form dysponowania nieruchomością na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Metodologia badania - Analiza porównawcza - w artykule przeanalizowano dwie instytucje prawne wykorzystywane na rynku nieruchomości komercyjnych: najem oraz leasing operacyjny. Porównania dokonano m.in. z uwagi na cel, czas, formę i tryb zawarcia umowy, a także z uwagi na funkcje społeczno-gospodarcze tych instytucji prawnych. W tym celu zaprezentowano i zbadano również aktywność podmiotów oferujących w Polsce nieruchomości w leasing. Wynik - Badanie wykazało, że leasing operacyjny jest w aktualnym stanie prawnym znacznie bezpieczniejszą oraz atrakcyjniejszą finansowo ofertą dla podmiotów, które zamierzają korzystać z nieruchomości komercyjnych należących do podmiotów trzecich. Dotyczy to zarówno otoczenia prawnego, jak i podatkowego leasingu w Polsce. Oryginalność/Wartość - Badania dotychczas prowadzone dotyczyły przede wszystkim leasingu środków trwałych innych niż nieruchomości. Kompleksowa analiza leasingu operacyjnego w kontekście najmu na gruncie polskich uwarunkowań prawno-podatkowych została przeprowadzona po raz pierwszy. Uzyskane wyniki mają dodatkowo bardzo praktyczny wymiar dla podmiotów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to specify the advantages and disadvantages of both contracts because of their different formal, legal and tax criteria, which encourage real estate market operators to choose one of these forms to control property for their business purpose needs. Design/Methodology/approach - Comparative analysis - The article describes two legal contract instances used in commercial real estate: lease and operating lease. The time, form, mode to procure an agreement and also socio-economic functions of legal institutions are taking into consideration. For this purpose, it presents and analyses the activity of providers in Poland, real estate leasing. Findings - The study has shown that the operating lease is in the current state of the law significantly safer and financially more attractive offer for those entities who intend to make use of the commercial real estate belonging to third parties. This applies both to the legal and tax environment of leasing in Poland. Originality/Value - The studies carried out so far concerned mainly the lease of fixed assets other than real estate. A comprehensive analysis of the operating lease in the context of the lease under the Polish legal and tax conditions has been carried out for the first time. The results obtained have also a very practical dimension for the economic operators.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciszewski, J. (red.) (2013). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 2. Doliwa, A. (2010). Najem lokali komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Foryś, I. (red.) (2015). Najem na rynku nieruchomości. Warszawa: Difin.
 4. Górski, M. (2014). Obrót nieruchomościami. Warszawa Difin.
 5. Kidyba, A. (2010). Prawo handlowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 6. Kidyba, A. (red.) (2014). Kodeksowe umowy handlowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. PGW działalność przedsiębiorstw leasingowych (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Warszawa: GUS.
 8. Piechnik, L. (2014). Umowa tzw. leasingu operacyjnego wykształcona w krajowej praktyce obrotu gospodarczego. Palestra. Pismo adwokatury polskiej, 3-4, 126-136.
 9. Radwański, R. (2002). Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Ustawa (1964). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 11. Ustawa (1991a). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 12. Ustawa (1991b). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.
 13. Ustawa (2004). Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 14. White, E. (2016). Global Leasing Report. White Clarke Group.
 15. Wyrok SO (2013). Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy z 23 września 2013, sygn. akt IV Ca 1423/12.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu