BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange
Anomalie na rynku wschodzącym - efekty miesięczne dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 353-362, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynki wschodzące, Efekty kalendarzowe, Anomalie sezonowe
Capital market, Emerging markets, Calendar effects, Seasonal anomalies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Sezonowość stóp zwrotu na rynku akcji nie po raz pierwszy jest przedmiotem badań empirycznych, zazwyczaj podejmowanych w kontekście efektywności rynku. Dotychczasowe badania dla rynku polskiego prowadzone były w dużej mierze dla wcześniejszych etapów rozwoju rynku kapitałowego. Metodologia badania - Badania empiryczne koncentrują się na stopach zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uwzględniając anomalie sezonowe w okresie 1995-2015. Na podstawie skumulowanych stóp zwrotu i stóp zwrotu typu "kup i trzymaj" obserwowano zróżnicowanie miesięcznych stóp zwrotu, efekt połowy miesiąca, efekt stycznia jako barometru oraz efekt przełomu miesiąca. Wynik - Zaobserwowano znaczące równice w poziomie przeciętnych stóp zwrotu dla poszczególnych miesięcy. Efekt połowy miesiąca był szczególnie silny dla spółek mniejszych, dla których w drugiej połowie miesiąca stopy zwrotu były relatywnie wysokie. Dla całego rynku w okresie przełomu miesiąca zaobserwowano relatywnie wysokie stopy zwrotu. Efekt stycznia jako barometru był charakterystyczny tylko dla mniejszych spółek. Oryginalność/Wartość - Badania koncentrowały się na anomaliach miesięcznych dla polskiego rynku akcji w okresie ostatnich dwudziestu jeden lat, a analizę poszerzono o efekt wielkości spółek.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Seasonality of equity returns has been widely discussed, mainly in relation to the efficient market theory. The study focuses on the re-examination of monthly anomalies for the Polish emerging market, incorporating the fact that the market has grown and developed in recent last years. Design/Methodology/approach - The empirical study is focused on equity market returns, considering the regularity of various seasonal anomalies on the Warsaw Stock Exchange during 1995-2015. Monthly equity returns, half-of-the-month effect, January barometer and turn-of-the-month effect are analysed with a buy-and-hold and cumulative approach. Findings - Differences in average monthly returns seem to be pronounced. The differences between the first and the second half of the month become considerable for small companies where averagely higher returns were reported for the second half of the month. The average returns for the turn-of-the-month periods were reported in comparison to the rest of the month. The January barometer anomaly was observed most often for small companies. Originality/Value - The paper discusses monthly Polish security market regularities for all companies during 1995-2015. Moreover, the size effects for companies are checked for monthly anomalies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrawal, A., Tandon, K. (1994). Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries. Journal of international Money and Finance, 13 (1), 83-106.
 2. Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. Journal of Financial Economics, 18 (1), 161-174.
 3. Booth, G.G., Kallunki, J.P., Martikainen, T. (2001). Liquidity and the turn-of-the-month effect: evidence from Finland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11 (2), 137-146.
 4. Brown, L.D., Luo, L. (2006). The January barometer: further evidence. Journal of Investing, 15 (1), 25-31.
 5. Cadsby, C.B., Ratner, M. (1992). Turn-of-month and pre-holiday effects on stock returns: Some international evidence. Journal of Banking & Finance, 16 (3), 497-509.
 6. Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Dudzińska-Baryła, R., Michalska, E. (2010). Efekt miesiąca a behawioralne aspekty podejmowania decyzji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Metody i zastosowania badań operacyjnych, 10, 54-75.
 8. Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2010). Do seasonal anomalies still work? Journal of Portfolio Management, 36 (3), 93-104.
 9. Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2011). Seasonal anomalies. The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market Inefficiencies into Effective Investment Strategies, 205-264.
 10. Fiszeder, P., Kożuchowska, J. (2013). Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, 217-229.
 11. French, K.R. (1980). Stock returns and the weekend effect. Journal of Financial Economics, 8 (1), 55-69.
 12. Gibbons, M.R., Hess, P. (1981). Day of the week effects and asset returns. Journal of Business, 54 (4), 579-596.
 13. Hensel, C.R., Ziemba, W.T. (1995). The January barometer. The Journal of Investing, 4 (2), 67-70.
 14. Hirsch, Y. (1986). The Stock Trader's Almanac.
 15. Khaled, M.S., Keef, S.P. (2012). A note on the turn of the month and year effects in international stock returns. European Journal of Finance, 18 (6), 597-602.
 16. Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. Review of Financial Studies, 1 (4), 403-425.
 17. Skrodzka, W., Włodarczyk, A. (2004). Anomalie kalendarzowe na polskim rynku finansowym. Wiadomości Statystyczne, 5, 37-53.
 18. Szyszka, A. (1999). Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie. Nasz Rynek Kapitałowy, 108, 55-61.
 19. Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 20. Waszkowski, A. (2013). Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 27, 59-68.
 21. Tarczyński, W. (1997). Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekonomista, 4, 521-538.
 22. Thaler, R.H. (1987). Anomalies: The January effect. Journal of Economic Perspectives, 1 (1), 197-201.
 23. Zarzecki, D., Malec, K. (2007). Anomalie na rynkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 50/1, 347-363.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu