BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stereńczak Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
Płynność rynku kapitałowego i stopy zwrotu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie : badanie wstępne
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 363-374, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Płynność rynku, Stopa zwrotu akcji
Market liquidity, Stock rate of returns
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Na rynkach wysoko rozwiniętych zależność między płynnością akcji a wymaganą przez inwestorów stopą zwrotu jest dobrze udokumentowana. Jednak dla polskiego rynku kapitałowego wciąż brakuje wyczerpujących badań w tym obszarze. Prowadzone dotychczas analizy dla giełdy warszawskiej nie dają jednoznacznych rezultatów (zob. Gajdka, Gniadkowska, Schabek, 2010; Olbryś, 2014). Celem artykułu jest zbadanie zależności między poziomem płynności a stopami zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011-2015. Metodologia badania - Do pomiaru płynności wykorzystany został miernik braku płynności Amihuda. W artykule wykorzystano regresję szeregów czasowych między nadwyżkowymi stopami zwrotu a poziomem płynności rzeczywistej i nieoczekiwanej. Ponadto zastosowano metodę regresji przekrojowej i panelowej do zbadania związku między płynnością akcji a stopami zwrotu. Wynik - Przeprowadzone badania wykazały, że płynność akcji wpływa istotnie na osiągane stopy zwrotu zarówno w ujęciu czasowym, jak i przekrojowym. Efekt ten utrzymuje się również po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych uwzględniających rozmiar oraz relację wartości księgowej do wartości rynkowej spółki. Oryginalność/Wartość - Autorowi nie są znane badania, w których zastosowano podobne podejście. Zaprezentowane wyniki uzasadniają podjęcie dalszych i bardziej dogłębnych badań relacji między poziomem płynności a stopami zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - On developed capital markets, the effect of stock market liquidity on expected stock returns is well documented. However, there is still lack of comprehensive analysis in this field for Polish stock market. Previous studies made on the Warsaw Stock Exchange are ambiguous (see Gajdka, Gniadkowska, Schabek, 2010; Olbryś, 2014). The main goal of this paper is to analyze the impact of stock liquidity on its returns on the Warsaw Stock Exchange during the period 2011-2015. Design/Methodology/Approach - To measure the liquidity, Amihud illiquidity measure was computed. Timeseries regression of excess return on realized and unexpected liquidity was used. Besides, the cross-sectional and pooled cross-sectional time-series regression to investigate the relationship between liquidity and stock returns was applied. Findings - The paper shows that illiquidity affects stock returns in the time-series and cross-section. This effect persists after controlling for size and book-to-market ratio. Originality/Value - The author is not aware of other studies using similar approach on the Polish capital market. Presented results justify further and more advanced research on the relationship between stock market liquidity and stock returns on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acharya, V.V., Pedersen, H.L. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of Financial Economics, 77 (2), 375-410.
 2. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31-56.
 3. Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
 4. Amihud, Y., Mendelson, H., Wood, R. (1990). Liquidity and the 1987 stock market crash. Journal of Portfolio Management, 16, 65-69.
 5. Baker, K. (1996). Trading location and liquidity: An analysis of U.S. dealer and agency markets for common stocks. Financial Markets, Institutions, and Instruments, 5 (4), 1-51.
 6. Bekaert, G., Harvey, C.R., Lundblad, C. (2007). Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets. The Review of Financial Studies, 20 (6), 1783-1831.
 7. Będowka-Sójka, B. (2016). Liquidity dynamics around jumps: The evidence from the Warsaw Stock Exchange. Emerging Market Finance and Trade, 52, 2470-2755.
 8. Brennan, M.J., Subrahmanyam, A. (1996). Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns. Journal of Financial Economics, 41, 441-464.
 9. Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A. (2002). Order imbalance, liquidity, and market returns. Journal of Financial Economics, 65, 111-130.
 10. Datar, V.T., Naik, N.Y., Radcliffe, R. (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1, 203-219.
 11. Donadelli, M., Prosperi, L. (2011). The equity risk premium: Empirical evidence from emerging markets. Working paper. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1893378.
 12. Gajdka, J., Gniadkowska, A., Schabek, T. (2010). Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 142, 597-605.
 13. Garsztka, P. (2011). Konstrukcja portfela akcji z wykorzystaniem ryzyka płynności. In: B. Pawełek (ed.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (pp. 269-279). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 14. Garsztka, P. (2012). Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 242, 56-68.
 15. Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for U.S. equities: Estimating effective costs from daily data. The Journal of Finance, 64 (3), 1445-1477.
 16. Huberman, G., Stanzl, W. (2005). Optimal liquidity trading. Review of Finance, 9, 165-200.
 17. Kim, S.H., Lee, K.H. (2014). Pricing of liquidity risks: Evidence from multiple liquidity measures. Journal of Empirical Finance, 25, 112-133.
 18. Korajczyk, R.A., Sadka, R. (2008). Pricing the commonality across alternative liquidity measures. Journal of Financial Economics, 87, 45-72.
 19. Kucharski, A. (2009). Badanie szerokości rynku akcji notowanych na polskiej giełdzie. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 60, 235-241.
 20. Kucharski, A. (2010). Stabilność oszacowania szerokości rynku na polskiej giełdzie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 28, 457-468.
 21. Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53 (6), 1315-1336.
 22. Lischewski, J., Voronkova, S. (2012). Size, value and liquidity. Do they really matter on an emerging stock market? Emerging Markets Review, 13, 8-25.
 23. Litzenberger, R., Ramaswamy, K. (1979). The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence. Journal of Financial Economics, 7 (2), 163-195.
 24. Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital assets pricing model. Journal of Financial Economics, 82 (3), 631-671.
 25. Marshall, B.R., Young, M. (2003). Liquidity and stock returns in pure order-driven markets: Evidence from the Australian stock market. International Review of Financial Analysis, 12, 173-188.
 26. Milo, W., Wawruszczak, M. (2005). Analiza płynności finansowej GPW w Warszawie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1088, 27-35.
 27. Milo, W., Wawruszczak, M. (2006). Płynność finansowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (na przykładzie spółek WIG20). Prace Naukowe AE w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, 1, 85-92.
 28. Olbryś, J. (2014). Is illiquidity risk priced? The case of Polish medium-size emerging stock market. Bank i Kredyt, 45, 513-536.
 29. Pastor, L., Stambaugh, R. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 111 (3), 642-685.
 30. Sadka, R. (2002). The seasonality of momentum: Analysis of tradability. Northwestern University Department of Finance Working Paper No. 277. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.306371.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu