BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński), Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku
Analysis of Trends of Changes of Share Prices of Listed Companies on The Warsaw Stock Exchange after Bear Market in 2011
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 375-388, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Ceny akcji, Hazard, Rynek kapitałowy
Shares prices, Hazard, Capital market
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza zmian cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 roku i w ciągu dwóch kolejnych lat, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: budowlanego, deweloperskiego i przemysłu materiałów budowlanych. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano metody analizy trwania: model logitowy, model regresji Coxa i estymator Kaplana-Meiera. Wynik - Oceniono ryzyko i intensywność spadku cen akcji wyróżnionych sektorów na tle pozostałych sektorów w 2011 roku. Następnie zbadano szansę i intensywność odrobienia strat do końca 2013 roku. Do oceny ryzyka spadku wartości akcji o 30% i szansy 40-procentowego wzrostu cen od wartości minimalnej wykorzystano model logitowy. Model regresji Coxa umożliwił wskazanie sektorów, których ceny akcji spadały najintensywniej i które najintensywniej odrabiały straty. Oryginalność/Wartość - Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu rynku kapitałowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The subject of the article is to analyze the fluctuations of share prices of companies operating in the construction industry, real estate development and building materials industry which were listed on the Stock Exchange in Warsaw during the bear market in 2011 and over the next two years. Design/Methodology/approach - The methods of duration analysis was used: logit model, Cox regression model and Kaplan-Meier estimator. Findings - The risk and intensity of decrease in share prices in the examined sectors compared to other industries in 2011 were assessed. Then, the odds and intensity of their recovery by the end of 2013 were examined. A logit model was used to assess the risk of 30% decrease in the value of share prices and the chance of 40% growth in share prices above the minimum price. The Cox regression model allowed to point the sectors whose share prices were falling and recovering in the most intensive way. Originality/Value - The application of use of methods of duration in the study of the capital market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki, A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE.
 2. Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Volumina.pl.
 3. Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2011). Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 183, 47-54.
 4. Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2012). Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Warszawa: CeDeWu.
 5. Biznes.Onet.pl (2016). Giełda. Profile. Pobrano z: http://biznes.pl/gielda/profile/swiat/sp-500-us,402,2,6,profile--wykresy-s.html (11.05.2016).
 6. Cox, D.R., Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. London: Chapman and Hall.
 7. Gruszczyński, M. (red.) (2012). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. New York: John Wiley & Sons.
 9. Hozer, J., Markowicz, I., Stolorz, B. (2008). Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 10. Kaplan, E.L., Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association, 53, 457-481.
 11. Kleinbaum, D.G., Klein, M. (2002). Logistic Regression. A Self-Learning Text. New York: Springer-Verlag.
 12. Landmesser, J. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 13. Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Markowicz, I., Stolorz, B. (2009). Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny, 2 (56), 106-115.
 15. Matuszyk, A. (2015). Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych. Warszawa: CeDeWu.
 16. Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699-710.
 17. Rocznik Giełdowy (2012). Rocznik Giełdowy. GPW. Warszawa.
 18. Sączewska-Piotrowska, A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 7, 39-59.
 19. Wiśniewski, J.W. (1986). Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 20. Wycinka, E. (2015). Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących. Problemy Zarządzania, 13 (3/2), 146-157.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu