BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Migracja wartości w spółkach dywidendowych
Value Migration in Dividend Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 389-399, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Spółki giełdowe, Migracja wartości, Dywidenda
Stock market companies, Value migration, Dividend
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że spółki regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami w większym stopniu pomnażają kapitał wniesiony do spółki przez inwestora niż spółki, które tego nie czynią. Metodologia badania - Do realizacji celu wykorzystano zjawisko migracji wartości, które odzwierciedla rezultaty wyceny spółki przez rynek kapitałowy. Wyodrębniono migrację wartości rynkowej oraz migrację wartości dodanej. Badaniu poddano spółki systematycznie płacące dywidendy, które określono mianem spółek dywidendowych. Wynik - Badanie wykazało zasadnicze różnice między spółkami sprywatyzowanymi i spółkami, w których udziały ma Skarb Państwa. Postawiona na wstępie hipoteza została pozytywnie zweryfikowana tylko w odniesieniu do spółek sprywatyzowanych. Oryginalność/Wartość - Wkład do dyskusji na temat wpływu dywidendy na kształtowanie się kursów akcji. Wykazano, że istotną rolę odgrywa tu struktura własności. W przypadku spółek w pełni sprywatyzowanych wyniki badania wskazują na słuszność założeń teorii istotności dywidend.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is research hypothesis verification, that companies which regularly sharing their profits with shareholders multiplying in a greater extent capital contributed to the company than companies which don't share these profits. Design/Methodology/approach - Value migration that presents companies pricing results by capital market has been used to reach the goal of the paper. Market value migration and added value migration have been separated. The research covers regularly paying dividends companies, which were defined as dividend companies. Findings - The research results showed great differences between private companies and companies with state share. Formulated research hypothesis has been positively verified only for private companies. Originality/Value - Contribution to the debate about the impact of the dividends on shares prices. Ownership structure is very important factor. Dividends' importance theory has been confirmed referring to completely private companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brabazon, T. (1999). Value Migration. Where is the Value in Your Industry Going. Accountancy Ireland, 31 (3), 31-35.
 2. Gordon, M. (1959). The Savings, Earnings and Stock Prices. Review of Economics and Statistics, 41 (2/1), 99-105.
 3. Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 4. Lintner, J. (1956). Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earninigs and Taxes. American Economic Review, 46 (2), 97-113.
 5. Lintner, J. (1962). Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and Supply of Capital to Corporation. Review of Economics and Statistics 44 (3), 243-269.
 6. Marcinkowska, M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Michalski, M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Warszawa: WIG-Press.
 8. Miller, M., Modigliani, F. (1961). Dividend Policy. Growth and Valuation of Shares. The Journal of Business, 34 (4), 411-433.
 9. Ostrowska, E. (2007). Rynek kapitałowy. Warszawa: PWE.
 10. Siudak, D. (2013). Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Siudak, M. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 12. Slywotzky, A.J. (1966). Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 13. Zarzecki, D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu