BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula Maria (Uniwersytet Szczeciński), Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
Hedonic Price Indices as a Way of Determining Price Changes in the Residential Real Estate Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 423-434, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Regresja hedoniczna, Indeks cen, Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe
Hedonic regression, Price index, Real estate market, Real estate housing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wyników estymacji hedonicznych modeli cen oraz indeksów cen lokali mieszkalnych skonstruowanych na podstawie danych na temat transakcji zawieranych na szczecińskim rynku nieruchomości. Metodologia badania - w artykule dokonano estymacji hedonicznych modeli cen nieruchomości mieszkalnych (modeli liniowych i ln-liniowych). Badania przeprowadzono na szczecińskim rynku nieruchomości mieszkalnych w latach 2012-2015. Dodatkowo wyznaczono wskaźniki cen nieruchomości (wykorzystując formułę Laspeyresa i Paaschego) i zestawiono je z powszechnie stosowanymi metodami pomiaru dynamiki cen lokali mieszkalnych - średnią i medianą. Wynik - wyniki estymacji modeli hedonicznych nie są zadowalające. Wynikają przede wszystkim z kiepskiej jakości danych wejściowych, dlatego istnieje potrzeba tworzenia i ulepszania baz danych o rynku nieruchomości w Polsce (także w ujęciu lokalnym), co przyczyni się do poprawy jakości estymowanych modeli hedonicznych, a co za tym idzie - indeksów cen nieruchomości mieszkalnych. Oryginalność/Wartość - praca stanowi wkład do badań i dyskusji nad sposobem wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the main aim of this paper is to present the estimation results of hedonic price models and residential properties price indices constructed on the basis of data on transactions on the real estate market in Szczecin. Design/Methodology/approach - in the article, hedonic price models of residential properties have been estimated (linear and ln-linear models). The study was conducted on the dwelling market in Szczecin in 2012-2015. In addition, the price indicators of real estate have been calculated (using the Laspeyres and Paasche formula) and combined with commonly used methods of measuring the dynamics of prices of residential properties - the mean and median. Findings - the results of the estimation of hedonic models are not satisfactory. This is mainly due to the poor quality of input data, which is why there is a need to create and improve the databases of real estate market in Poland (also in local terms), which will contribute to improving the quality of the estimated hedonic models, and thus the price indices of residential real estate. Originality/value - the study constitutes a contribution to research and debate on the methods of determining price changes in the residential properties market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierałtowska, U. (2010). Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 612. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 28, 343-356.
  2. Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Putek-Szeląg, E. (2012). Analiza szczecińskiego rynku nieruchomości w latach 2007-2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 731. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, 275-283.
  4. Triplett, J.E. (2006). Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes. Paris: OECD.
  5. Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9 (592), 1-26.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu