BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki: Grzegorza Maciejewskiego, Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 299
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 1-2, s. 167-172, bibliogr. 11 poz.
The National Economy
Keyword
Polityka konsumencka, Ryzyko, Recenzja, Konsument
Consumer policy, Risk, Review, Consumer
Note
streszcz.
Abstract
Celem ocenianego opracowania było określenie roli, jaką odgrywa ryzyko w wyborach i zakupach dokonywanych przez konsumentów. Jego realizacja wymagała: - usystematyzowania dorobku naukowego w zakresie decyzji nabywczych konsumentów, teorii postrzeganego ryzyka oraz w zakresie źródłowych i metodycznych podstaw badań ryzyka konsumentów. Autor przytoczył nazwiska i dorobek wielu znanych ekonomistów, by wymienić A. Smitha, A. Marshalla, T.B. Veblena, G.B. Beckera postrzeganego jako twórcę nowej "ekonomii rodziny", - określenia profilu ekonomiczno-demograficznego polskich konsumentów, - dokonania identyfikacji i interpretacji pojęcia ryzyka w decyzjach nabywczych konsumentów, - eksploracji postrzeganych przez konsumentów rodzajów ryzyka, a następnie określenia wpływu, jakie mają one na ich decyzje nabywcze, - poznania siły i znaczenia poszczególnych czynników determinujących poziom ryzyka postrzeganego przez konsumentów, - identyfikacji sposobów oceny poziomu ryzyka przez konsumentów oraz strategii redukcji nieakceptowanej lub nietolerowanej jego wielkości. Książka składa się z 5 rozdziałów, które w sposób logiczny i interesujący przybliżają Czytelnikowi poszczególne obszary badawcze związane z podjętą problematyką.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., [2010], Wybrane aspekty ochrony interesów ekonomicznych konsumentów na rynku dóbr i usług w koontekście regulacji prawnych i opinii polskich konsumentów, w: Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług - wybrane aspekty, red. nauk. I. Ozimek, Difin, Warszawa.
 2. Engell J.F., Blackwell R.D., Miliard P.W., [1986], Consumer Behavior, The Dryden Press, Prentice Hall, New York.
 3. Hodoly A., [1975], Zarys ekonomii spożycia, AE, Katowice.
 4. Jakoby J., Kapłan L.B., [1972], The Components of Perceived Risk, "Advances in Consumer Academy od Marketing Science", Vol. 1 (1).
 5. Kędzior Z., Karcz K, [1998], Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), AE, Katowice.
 6. Kieżel E., [2009], Zachowania polskich konsumentów w warunkach niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa.
 7. Kotler Ph., [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 8. Leksykon marketingu, [1998], red. J. Altkorn i T. Kramer, PWE, Warszawa.
 9. Peter J.P. i Ryan M.J., [1976], An Investigation of Perceived Risk at brand Level, "Journal Marketing Research".
 10. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, [2009], red. nauk. T. Slaby, SGH w Warszawie, Warszawa.
 11. Zikmund W.G. i Scott J.E., [1973], A Multivariate Analysis of Perceived Risk, Self-confidence and Information Sources, "Advances in Consumer Research, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu