BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicki Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Golonko Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie
Foreign Trade of Herbs and Spices in the World
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 224-233, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Handel zagraniczny, Przyprawy, Zioła, Eksport, Import
Foreign trade, Spice, Herbs, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem głównym badań była ocena zmienności handlu zagranicznego ziołami i przyprawami na świecie i próba wskazania występujących prawidłowości. W artykule przedstawiono wartość eksportu i importu ziół i przypraw w USD w państwach z top-20. Źródłem materiałów były dane z FAOSTAT. Okres badań dotyczył lat 2007-2015. W badanym okresie handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie znacząco zwiększył się. Wartość eksportu i importu w 2015 roku był na podobnym poziomie około 2,2-2,4 mld USD. Największymi eksporterami ziół i przypraw były Chiny i Indie, zaś importerami USA i Arabia Saudyjska. Najwięcej spadków w eksporcie ziół i przypraw stwierdzono w latach 2009-2010, a w imporcie w 2009 roku. W przypadku państw o największym eksporcie zmiany w poszczególnych latach były gwałtowne, zaś w przypadku importu umiarkowane. W badanym okresie stwierdzono istotny bardzo silny dodatni związek importu ziół i przyprawa z parametrami gospodarki określonymi przez wartość PKB, wartość eksportu oraz importu, zaś przeciętny i słaby w odniesieniu do eksportu ziół i przypraw (ale tylko po wyjściu z kryzysu gospodarczego). (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the variability of the foreign trade herbs and spices in the world and attempt to identify common patterns. The article presents the value of export and import of herbs and spices in US dollars in top-20 countries. The source materials constituted data of FAOSTAT. The study period covered the 2007-2015. In 2007-2015, foreign trade herbs and spices in the world has increased. The value of exports and imports in 2015 was at a similar level of around 2.2-2.4 billion USD. The largest exporters of herbs and spices were China and India, while the importers were USA and Saudi Arabia. The greatest decline in herbs and spices exports was recorded in 2009-2010, and in imports in 2009. In the case of countries with the largest exports of changes in individual years they were violent, and in the case of imports moderate. During the period considered important, very strong, positive relationship of herbs and spice imports with economic parameters determined by the GDP value, the value of exports and imports, and the average and weak with reference to exports of herbs and spices (but only after coming out of the economic crisis). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dane FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data, Pobrano: maj 2017.
 2. Departament Analizy Rynku UOKiK (2007). Raport z badania rynku przypraw w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Hołubowicz-Kliza, G. (2012). Polowa uprawa ziół. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 4. Iwaniuk, A., (2006). Atlas ziół krajowych, Bellona, Warszawa.
 5. Narodowy Bank Polski (2009). Polska wobec światowego kryzysu.
 6. Nurzyńska-Wierdak, R. (2012). Ocimum basilicum L. - wartościowa roślina przyprawowa, lecznicza i olejkodajna. Praca przeglądowa. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, 22(1), 20-30.
 7. Olewnicki, D., Jabłońska, L., Orliński, P., Gontar, Ł. (2015). Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 68-76.
 8. Rokicki, T., Wiluk, M. (2016). Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 269-278.
 9. Sadowski A., Kozłowska-Brudziak M. (2013). Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwości jej zwiększenia w ocenie rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(1), 109-114.
 10. Seidler-Łożykowska, K. (2009). Hodowla i odmiany roślin zielarskich. Hodowla roślin i nasiennictwo, Warszawa.
 11. Sederski, M. E. (2017). Prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie, Wydawca Mateusz E. Senderki, Podkowa Leśna, 15-17.
 12. Stelmach, W. (2017). Z historii przypraw, Świat Zdrowia, 4, 106.
 13. Williams, P. (2006). Health benefits of herbs and spices. Publ. Health Medical Journal of Australia 185(4), 17-18.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu