BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku - szkic problemu
Economic and Financial Aspect of the Tax - Sketch of the Problem
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 29-37, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatki, Teoria ekonomii, Teoria finansów, Unikanie opodatkowania
Taxes, Economic theory, Financial theory, Tax avoidance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Podkreślenie znaczenia ekonomicznych skutków opodatkowania w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - Wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego, orzeczeń i wyroków sądowych. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę i znaczenie w systemie opodatkowania przedsiębiorstw ekonomicznego oblicza podatku. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie ekonomicznego aspektu podatku.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Emphasize the importance of economic effects of taxation in the enterprise. Design/Methodology/approach - Methods of analysis of literature and critical analysis of the norms of tax law, rulings and judgments. Findings - Presents the essence and importance in the system of corporate taxation economic calculates tax. Originality/value - Original presentation of the economic aspect of the tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashton, D.J. (1991). Corporate Financial Policy: American Analytics and U.K. Taxation. Journal of Business Finance and Accounting, 18, 465-482.
 2. Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2009). Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Wyd 5. Warszawa: LexisNexis.
 3. Brzeziński, B. (2001). Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 4. Coase, R.H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
 5. Frydman, R., Goldberg, M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
 6. Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 7. Głuchowski, J., Patyk, J. (2009). Zarys polskiego prawa podatkowego. Warszawa: LexisNexis.
 8. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 9. Iwin-Garzyńska, J. (2004). Empirical Verification of Depreciation Tax Shield Theory in Conditions of Polish Economy in Transformation. Ekonomia, 15.
 10. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 11. Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Marsden, K. (1983). Links Between Taxes and Economics Growth; Same Empirical Evidense. Washington: World Bank Working Papers No. 605.
 13. Mączyńska, E. (2009). Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (Analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 549. Ekonomiczne Problemy Usług, 39.
 14. Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction. American Economic Review, 3 (53), 433-443.
 15. Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 3 (48), 261-297.
 16. Orłowski, T. (1998). Nowy leksykon ekonomiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.
 17. Penc, J. (1997). Leksykon Biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 18. Rybarski, R. (1935). Nauka o skarbowości. Warszawa: Zakład Drukarski F. Wyszyński i S-ka.
 19. Rabushka, A. (1987). Tax Policy and Economic Growth in Advanced Developing Nations U.S. Waszyngton: Agency for International Development 1987.
 20. Schall, L.D., Haley, Ch.W. (1991). Introduction to Financial Management. New York: McGraw-Hill International Editions.
 21. Smith, A. (2007). Badania na naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Stankiewicz, W. (2010). Instytucjonalizm o zarządzaniu: Nobliści z ekonomii w roku 2009. Ekonomista, 4.
 23. Świderska, G.K., Więcław, W. (red.) (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (rozdz. 14). Warszawa: Difin.
 24. Swatler, L. (1985). Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki). Prace z zakresu finansów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 192.
 25. Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu