BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalska Elżbieta (Poddębickie Centrum Zdrowia), Rudzińska Magdalena (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kowalska Alina (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Title
Analiza gotowości do angażowania się w pracę pielęgniarek zatrudnionych w Poddębickim Centrum Zdrowia
Analysis of Readiness to Engage in Work of Nurses Employed in Poddębice Health Center
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Keyword
Personel medyczny, Zaangażowanie pracowników
Medical staff, Employees' engagement
Note
summ.
Company
Poddębickie Centrum Zdrowia
Poddębice Health Center
Abstract
Celem niniejszego badania była analiza zaangażowania się w pracę pielęgniarek zatrudnionych w Poddębickim Centrum Zdrowia z uwzględnieniem zachowań i przeżyć tegoż personelu związanych z ich pracą na przykładzie wyżej wymienionej placówki. Z uwagi na fakt, że aktualnie jednym z największym problemów związanym z zarządzaniem każdą placówką zdrowia (prócz problemów finansowych) jest zarządzanie pracą personelu medycznego, a w szczególności wzbudzania w nim gotowości do angażowania się w pracę, analizę tego aspektu określono, jako główny cel badań w niniejszej pracy. (fragment tekstu)

The introduction of quality management methods to the health care facility can meet the health needs of patients up perfectly. Quality management is a priority, and customer satisfaction is considered as the basis for business. Effective management of this suggestive "contagion" subordinates idea that will identify with it and increase involvement in the work. The aim of the study was to analyze the engagement in the work of the nurses working in Poddębice Health Center. AVEM questionnaire was used - patterns of behavior and experience work-related. The study involved 171 nurses and 27 midwives. In the study group age, place of work, education and work experience were included. Detailed analysis of the aspect of readiness to engage in work among the surveyed nurses and midwives showed that with increasing age of the respondents, and with increasing work experience and education the value of their ratings decrease. This means that the older and more educated nurses present wiser engagement in work. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Assenberg M. (1994), Czy pielęgniarka może być menadżerem?, [w:] Organizacja opieki zdrowotnej a zmiany w systemie ochrony zdrowia. Materiały z konferencji. Lublin, CEM, Warszawa.
 2. Banaszewska A. (2003), Jakość lecznictwa zamkniętego w oczach pacjentów, "Zdrowie i Zarządzanie", nr 5.
 3. Głowacka D., Zysmarska M. (1997), Niektóre uwarunkowania zarządzania w pielęgniarstwie, "Pielęgniarstwo Polskie", nr 7.
 4. Imersheim A., Ests C. (1996), From health services to medical markets: the commodity transformation of medical production and the nonprofit sector, "International Journal of Health Survey", nr 2.
 5. Kaczorowska-Kossowska I. (2013): Standardy jakości w opiece pielęgniarskiej, "Menadżer Pielęgniarstwa", nr 1.
 6. Kamboura E., Theodosoponlan E. (2005), Kapitał ludzki w pielęgniarstwie, "Magazyn Pielęgniarki i Położnej", nr 3.
 7. Kin-Dittmann I., Misińska B. (1994), Kompetencje interpersonalne pielęgniarki - menadżera, [w:] Organizacja opieki pielęgniarskiej a zmiany w systemie ochrony zdrowia, Materiały z konferencji, Lublin, CEM, Warszawa.
 8. Kosińska M. (1994), Organizacja pracy pielęgniarki oddziałowej - kierunki zmian, [w:] Organizacja opieki pielęgniarskiej a zmiany w systemie ochrony zdrowia, Materiały z konferencji, Lublin, CEM, Warszawa.
 9. Krakowiak J., Cichońska D. (2013), Zarządzanie w ochronie zdrowia - wybrane aspekty, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 10. Krakowiak J., Marjański A. (2010), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 11. Ksykiewicz-Dorota A. (1995), Funkcja zarządzania opieką pielęgniarską w wojskowych zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Pielęgniarstwo - nowe obszary i nowe problemy, Materiały z konferencji naukowej, Akademia Medyczna, Lublin.
 12. Ksykiewicz-Dorota A. (1996), Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej a opieka pielęgniarska, [w:] A. Ksykiewicz-Dorota, P. Rusiecki (red.), Doskonalenie organizacji i opieki pielęgniarskiej w lecznictwie stacjonarnym, Abrys, Kraków - Lublin.
 13. Lenartowicz H. (2004), Kierowanie w pielęgniarstwie, [w:] A. Ksykiewicz-Dorota (red.), Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
 14. Lenartowicz H. (1998), Podstawy zarządzania. Przewodnik dydaktyczny, CEM, Warszawa.
 15. Lenartowicz H. (1993), Przygotowanie pielęgniarek-nauczycieli i pielęgniarek menadżerów, "Pielęgniarstwo 2000", nr 1(6).
 16. Peterie A., Sabin C. (tłumaczenie Jerzy Moczko) (2006), Statystyka medyczna w zarysie, Wyd. I, PZWL, Warszawa.
 17. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pielęgniarki, (1997), MZiOS, Warszawa.
 18. Rogala-Pawelczyk G., Ksykiewicz-Dorota A. (1996), Proces pielęgnowania jako element opieki w strukturze organizacyjnej szpitala, [w:] A. Ksykiewicz-Dorota, P. Rusiecki (red.), Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w lecznictwie stacjonarnym, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków - Lublin.
 19. Sikorski Cz. (1998), Podstawy organizacji i zarządzania. Opisy przypadków, Instytut Medycyny Pracy, Łódź.
 20. Słownik Języka Polskiego (1988), PWN, Warszawa.
 21. Szrajber G., Szlozer G. (1994), Pielęgniarka menadżer, [w:] Organizacja opieki pielęgniarskiej a zmiany w systemie ochrony zdrowia. Materiały z konferencji Lublin, CEM Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U z 2011 r., nr 174, poz. 1039 z poźn. zmianami).
 23. Zaremba M. (1998), Jakość, [w:] Materiały z konferencji dla kadry kierowniczej personelu.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu