BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawron-Skarbek Anna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kaleta Dorota (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Godala Małgorzata (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kolmaga Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Szatko Franciszek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Title
Funkcjonalność instytucji wsparcia społecznego. Część I, Beneficjenci systemu pomocy społecznej - badanie na przykładzie mieszkańców miasta Łodzi
Functionality of Social Assistance Institutions. Part I, Beneficiaries of Welfare system - Study Exampled of Lodz City Inhabitants
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 231-244, rys., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Keyword
Pomoc społeczna, Programy pomocy społecznej, Opieka socjalna
Social assistance, Social assistance programs, Social services
Note
summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Celem pierwszej części obecnego badania było dokonanie charakterystyki przeciętnego beneficjenta instytucji wsparcia społecznego populacji wielkomiejskiej na przykładzie miasta Łodzi oraz analiza potrzeb klientów MOPS i MZON, które zmuszają ich do korzystania z systemu pomocy społecznej. (fragment tekstu)

Aim of the study was to characterize a profile of average social assistance institutions (sai) beneficiary in big-city population and needs analysis determining an enjoyment of sai support. The study involved 120 inhabitants of Lodz who reported to sai to receive a necessary welfare. It was carried out with an authorial questionnaire interview. An average sai user profile characterized with: the so-called "late" working age, usually middle education, loneliness, low level of self-assessment in material standing and in health status. Social support was mainly financial, it lasted minimum a year and was caused by financial problems associated with unemployment and health deficits. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Główny Urząd Statystyczny (2013a), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013 - część 5 Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 2. Główny Urząd Statystyczny (2013b), Rocznik statystyczny województw 2012 - część V. Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 25.10.2015.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2013c), Rocznik statystyczny województw 2012 - część IX. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, www.stat.gov.pl, dostęp 25.10.2015.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie (2015a), Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r., www.stat.gov.pl/krak, dostęp 23.12.2015.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2015b), Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2015 r. (komunikat), www.stat.gov.pl, dostęp 03.01.2016.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2015c), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 - część 5 Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 12.12.2015.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2015d), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 - część 10 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2015e), Rocznik statystyczny województw 2014 - część V. Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2015f), Rocznik statystyczny województw 2014 - część IX. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 10. Krzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Maniecka-Bryła I., Martini-Fiwek J. (2005), Epidemiologia z elementami biostatystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź.
 12. Mazurek M., Krasucki P. (2004), Wpływ zróżnicowania dochodów na wskaźniki zdrowotne, "Zdrowie Publiczne", nr 114 (1).
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009), Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Dział I, Rozdział 1, Art. 2 i nn., www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna [dostęp 25.10.2015].
 14. Ministerstwo Zdrowia (2007), Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - Cel operacyjny 8 - Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji, Warszawa, www.mz.gov.pl, dostęp 30.06.2015.
 15. Ruszkowska J. (2011), Likwidowanie nierówności społecznych nowym priorytetem dla europejskiej i światowej promocji zdrowia, "Polityka Społeczna", nr 10 (451).
 16. Zasada-Chorab A. (2004), Kształtowanie zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych-Centrum AV, Częstochowa.
 17. Zatoński W.A., Mańczuk M., Sulkowska U. i in. (2011), Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu