BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztangret Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sobociński Sławomir (MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy)
Title
Ekoinnowacyjne modele biznesu na przykładzie wybranych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Eco-Innovative Business Models on The Example of Chosen Regional Waste Processing System (RIPOK)
Source
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 135-148, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Modele biznesowe, Ekoinnowacje, Gospodarka komunalna, Odpady komunalne, Rozwój zrównoważony, Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
Business models, Eco-innovation, Public utilities, Commercial wastes, Sustainable development, Regional Plant for Processing of Municipal Waste
Note
streszcz., summ.
Abstract
Utożsamiając rozwój zrównoważony z ekorozwojem i zasadami koncepcji dobra społecznego w wymiarze strategicznym, z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów działalności i ekologicznie efektywnych przedsięwzięć, na uwagę zasługuje sposób realizacji tej koncepcji w sektorze gospodarki odpadami. Problem ten zyskuje szczególnego znaczenia, w czasach ekorozwoju społeczeństwa i firm, gdzie świadome ekozarządzanie w podsystemach relacji z partnerami, buduje społeczności kreatorów wartości ekologicznej i komercyjnej. Celem artykułu jest identyfikacja takich innowacyjnych, holistycznych modeli biznesu w sektorze gospodarki odpadami, które są reakcją na zmiany w środowisku tworzenia wartości. Dla osiągnięcia celu, wykorzystano metody analizy źródeł wtórnych i pogłębionej analizy przypadku. Zidentyfikowany w trakcie badań model biznesu jest sposobem na tworzenie i dostarczanie wartości oraz czerpanie zysku z jej wytworzenia, co wskazuje na dualny charakter podmiotów badań oraz pełnione przez nich funkcje koordynacyjne. Innowacyjność modelu wynika z jego modyfikacji, ze względu na kluczowe czynniki budowy ekowartości, i powiązanie jego elementów w nowatorski sposób oraz usieciowienie działań, jak to ma miejsce w przypadku badanych podmiotów sektora gospodarki odpadami. W ramach realizowanego ekoinnowacyjnego modelu biznesu, w strukturach relacji pomiędzy podmiotami, w środowisku etyki międzypokoleniowej, ekonomii umiaru, ekoświadomości i ekoefektywności, firmy realizują zasady koncepcji synergicznych ekowartości, marketingu integralnego, relacyjnego i społecznego w strategicznym horyzoncie działania. Cztery podsystemy modelu: technologiczny, społeczny, wewnątrzorganizacyjny i instytucjonalny, osadzone są w systemie integralnych relacji podmiotów sektora i ich interesariuszy. Wielowymiarowość modelu świadczy o jego holistycznym charakterze. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development also referred to as stable development or eco-development is a concept in economics that presumes the level and quality of life to be the level as guaranteed by civilization development in particular time. It is such a social and economic development in which the process of integration of political, economic and social activities is observed, with maintenance of natural balance and durability of elementary natural processes, for the purpose of ensuring the possibility to satisfy elementary needs of individual communities or citizens of both present and future generations. Identifying the sustainable development with eco-development and the principles of the concept of social welfare in the long term (strategic), with particular emphasis on the economic and environmental efficiency projects, it is worth to pay the attention to the implementation of these rules to the utilities sector. This problem becomes particularly important in the era of eco-development of the society and firms, where the skillful eco-management in subsystems of partners relations will foster communities of creators eco-values and commercial values. The purpose of this article is identification of innovative, holistic models of business in utility sector, that are the reaction on changes in environment of value creation. The ways of implement of the model in the prism of concept of sustainable development through knowledge management also, is very important in the eco-system of the chosen company, a regional leader in the municipal services sector and its partners, on the example of RIPOK. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, 2004.
 2. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 3. Lindgardt Z., Reeves M., Stalk G., Deimler M.S., Business Model Innovation: When the Game Gets Tough, Change the Game. The Boston Consulting Group, 2009, http://www.bcg.com/ documents/file36456.pdf (dostęp: 9.02.2014 r.).
 4. Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "Master of Business Administration" 2009, nr 2.
 5. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 6. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey 2010.
 7. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business Models: Origin, Present and Future of the Concept, "Communications of the Association for Information Systems" 2005, vol. 15.
 8. Perry, Ch., Case Research In Marketing, "The Marketing Review" 2001, No. 1.
 9. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 - uchwała nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku oraz uchwała nr V/6/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1052).
 11. Sztangret I., Sustainable Development Through Knowledge Management on the Example of Public Utilities Enterprise in IT Environment, "Business and Management Studies" 2016, vol. 2, no. 1, March.
 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
 13. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 122).
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627).
 15. Żabińska, T., Żabiński L. (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. AE w Katowicach, Katowice 2007.
Cited by
Show
ISSN
2353-0758
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu