BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
Significance of Vertical and Horizontal Justice in the Linear Context and Progressive Rate of Professional Tax from
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 17-28, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatki, System podatkowy, Sprawiedliwość, Podatek liniowy, Podatek progresywny
Taxes, Tax system, Justice, Flat tax, Progressive tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie istoty sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekście liniowej oraz progresywnej stawki opodatkowania dochodów osób fizycznych. Metodologia badania - Realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy koncepcji sprawiedliwości pionowej oraz poziomej w odniesieniu do stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto omówiono rozwiązania opodatkowania dochodów przyjęte w Polsce i wybranych krajach. Wykorzystano także metodę bezpośrednią - kwestionariuszową. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007-2017, w celu dokonania próby jakościowej oceny pionowej i poziomej sprawiedliwości podatkowej. Wynik - Wyniki badania empirycznego przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych także wydają się wskazywać na podatek progresywny jako bardziej odpowiadający sprawiedliwości podatkowej w odczuciu respondentów. Powszechna akceptacja progresji podatkowej wskazuje na silnie zakorzenione w polskim społeczeństwie poczucie sprawiedliwości pionowej, zgodnie z którym wyższe daniny powinni płacić bogatsi, zaś dochody osób mniej zamożnych należy opodatkować niższymi stawkami. Oryginalność/wartość - Zasadniczą wartością artykułu jest analiza podatku dochodowego od osób fizycznych pod kątem sprawiedliwości pionowej i poziomej. Znamiona oryginalności nadają także prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to show the essence of the vertical and horizontal tax justice in the context of the linear and progressive rate of taxation of individual income. Study Methodology - To achieve the objective of this article implementation of descriptive methods was required, in particular, the analysis of the concept of vertical and horizontal justice in relation to the rate of personal income tax. In addition, the forms of personal income taxations was discussed adopted by Poland and other selected countries. A direct method was also used - questionnaires. In this article fragments of self-conducted study were quoted, from the years 2007-2017, to make a qualitative attempt to assess vertical and horizontal tax justice. Results - The results of the empirical study conducted on entrepreneurs and households appear to indicate that progressive tax system is more responsive to tax justice in respondents' perceptions. The widespread acceptance of progress taxation indicates a strong sense of vertical justice in the Polish society, according to which higher taxes should be paid by the by the wealthier, and the income of the less prosperous should be taxed at a lower rate. Originality/value - The fundamental value of this publication is the analysis of personal income tax for vertical and horizontal justice. The originality is presented thanks empirical research conducted among economic entities and households.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński, B. (1995). Prawo podatkowe. Toruń: Tonik "Dom Organizatora".
 2. Gail, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: PWN.
 3. Gaudemet, P., Molinie, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 4. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 5. Gomułowicz, A. (1995). Postulat sprawiedliwości a system podatkowy. Monitor Podatkowy, 4.
 6. Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Kontrowersje podatkowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 7. Gwiazdowski, R. (2007). Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski.
 8. Hall, R.E., Rabushka, A. (1998). Podatek liniowy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 9. Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
 11. Mill, J.S. (1966). Zasady ekonomii politycznej, t. 2. Warszawa: PWN.
 12. Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
 14. Smith, A. (2003). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sosnowski, M. (2012). Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 66.
 16. Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Szczodrowski, G. (2002). Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 18. Walz, W.R. (1980). Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung. Grundlinien einer relativ autonomen Steuerrechtsdogmatik. Hamburg: Heidelberg.
 19. Zbroińska, B. (2008). Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej. Gospodarka Narodowa, 1-2, 92.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu