BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Mirosław (Kozminski University, Warsaw, Poland), Żurek Arkadiusz (Institute of Logistics Innovation/Logistics and Procurement Centre)
Title
Comments on the Risks of Supply Chains in Trade with the East
Uwagi o ryzykach łańcuchów dostaw w handlu ze Wschodem
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 19-27, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Handel, Ryzyko
Supply chain, Trade, Risk
Note
JEL Classification: F6; M3; R4
summ., streszcz.
Abstract
W artykule zostało przedstawione zagadnienie ryzyka w łańcuchach dostaw. Autorzy wyjaśnili istotę łańcucha dostaw, wskazali ryzyka związane z funkcjonowaniem łańcucha dostaw oraz przedstawili podstawowe rodzaje ryzyka w łańcuchach dostaw. Problematyka została osadzona w kontekście handlu ze Wschodem. Jej podjęcie było efektem osobistych doświadczeń w prowadzeniu działalności biznesowej na rynkach wschodnich w obszarze działań wykonawczych i sprzedaży usług, w tym usług logistycznych. W konkluzji, mimo niekorzystnych uwarunkowań natury politycznej, ekonomicznej i ryzyk natury kulturowej, autorzy uznali, że warto szukać alternatyw rozwojowych na rynkach wschodnich. (abstrakt oryginalny)

The authors of the article discussed the issue of risk in supply chains. They clarified the essence of supply chain and the risk related to the functioning of the supply chain. Basic risks in supply chains were presented. The issue was set in the context of trade with the East. Taking up the issues was the result of personal experience in the conduct of business on the Eastern markets in the area of enforcement activities and the sale of services in the logistics services. In conclusion, despite the adverse circumstances of political, economic and cultural nature of the risks, the authors recognized it is worth looking for alternatives of development on the Eastern markets.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biegański M., Hedging i nowoczesne usługi finansowe, AE Publishing, Poznań, 2001.
 2. Bernstein P.L., Risk as a History of Ideas, Financial Analysis Journal, 1995. No 1
 3. Chopra, S., Sodhi, S., Managing Risk to Avoid Supply-Chain Breakdown, MIT Sloan Management Review, vol. 46,2004. No 1.
 4. Coyle J.J. E.J. Bardi E.J. Langley C. J. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warsaw, 2002.
 5. Gaschi-Uciecha A., Istota ryzyka w procesach logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014. No 70.
 6. Jennison B., Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministry of Finance RP., Warsaw, 2007.
 7. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, DIFIN, Warsaw.2010.
 8. Kruczek M.,, Żebrucki, Z., Doskonalenie struktury łańcucha dostaw z wykorzystaniem koncepcji Lean, Logistyka, 2011, No 2
 9. Krzanowska K.,, Ryzyko w projekcie Executives Hotel" realizowanym przez Grupę Nowy Styl, ALK Warsaw, 2016.
 10. Kulińska E., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, Logistyka, 2007. No 1
 11. Lusztyn M.G.,Value at Risk - zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, www.finanse.info.pl/artykuly
 12. Małyszek E., Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, vol. 1, R. Knosala (ed.), PTZP, Opole 2015, pp. 914-925.
 13. Manuj, I., Mentzer, J.T., Global Supply Chain Risk Management Strategies, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 38, no. 3, 2008, pp. 192-223.
 14. Murray, A . PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami, Outperform Ltd., UK 2009.
 15. Nowacki F., Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014. No 4.
 16. PwC and the MIT Forum for Supply Chain Innovation Making the right risk decisions to strengthen operations performance, 2013.
 17. Ślabska B., Andruczyk M., Przybyszewska K., Feliniak A., Zarządzanie ryzykiem w procesie zakupowym, ALK Warsaw 2016.
 18. Szczepankiewicz W., Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, DIFIN, Warsaw,2011.
 19. Szymczak, M., Offshoring a rozwój łańcuchów dostaw, AE Publishing, Poznań, 2014
 20. Wieteska G., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, DIFIN, Warsaw 2011
 21. Zacher L.W., Kiepas A., Społeczeństwo a Ryzyko, Education Foundation TRANSFORMACJE, Warsaw, 1994.
 22. Zakrzewska M., Analiza łańcucha dostaw telewizorów Sony Polska, ALK, Warsaw, 2017.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu