BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kiedrowicz Maciej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
Multifaceted Methodology Analysis and Business Processes Risk Management
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 339-354, rys., bibl.12 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem
Risk management
Note
JEL Classification: D81 , G31
streszcz., summ.
Abstract
Proponowana w artykule metodyka stanowi propozycję podejścia do analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych, biorącego pod uwagę różne kategorie czynników ryzyka z różnych obszarów działalności organizacji. Przedstawiona w niniejszej pracy metodyka podzielona jest na metodę analizy ryzyka procesów biznesowych oraz metodę zarządzania tym ryzykiem. Poziom ryzyka procesu biznesowego szacowany za pomocą proponowanej tu metody analizy ryzyka stanowi wielkość wejściową metody zarządzania ryzykiem procesów biznesowych oraz służy do opracowania strategii zarządzania ciągłością działania i strategii zapobiegania i redukcji ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Presented in this paper the methodology constitutes a proposal of approach to risk analysis and management of business processes, taking into account the different categories of risk factors with different areas of activities of an organization. Proposed in this study the methodology is divided into the method of risk analysis of business processes and the method of management of this risk. The level of risk in the business processes estimated by using the proposed method ofrisk analysis is an input value for the risk management of business processes as well as to develop strategies for business continuity management and risk prevention and reduction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruegge, B., Dutoit, A. (2011). Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java. Gliwice: Helion.
 2. Hash, J. (2002). Risk Management Guidance For Information Technology Systems. ITL Bulletin, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD.
 3. Nowicki, T., Marczak, M. (2009). The modeling analysis and simulation of transport company functioning. [W:] M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak (red.), Modeling of modern enterprises logistics. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 4. Nowosielski, S. (2009). Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce. [W:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 5. Piotrowski, M. (2007). Notacja modelowania procesów biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo BTC.
 6. PN-ISO/IEC 27005 (2013). Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. PKN.
 7. PN-ISO 31000:2012 (2012). Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne. PKN.
 8. Ryba, M. (2004). Pomiar efektywności monitorowania bezpieczeństwa IT. Materiały konferencyjne Kontrola'2004, Bielsko-Biała.
 9. Sikorski, C. (1998). Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 23.
 10. Stanik, J. (w druku). Model ryzyka procesów biznesowych.
 11. Trajdos, T. (1993). Matemetyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 12. Zawiła-Nadźwiecki, J. (2003). Metoda TISM-BCP - Total Security Management, Business Continuity Planning. Warszawa: European Network Security Institute.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu