BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Resler Tomasz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Wolność sumienia i wyznania w konstytucjach państw Grupy Wyszehradzkiej
Freedom of Conscience and Worship in Constitutions of V4
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2016, nr 18 (4), s. 37-44, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konstytucja, Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka, Wolność
Constitution, Constitutional law, Human rights, Freedom
Note
streszcz., summ.
Company
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstract
Wolność sumienia i wyznania to podstawowe prawo człowieka. Jest ona gwarantowana w konstytucjach większości państw europejskich oraz przez konwencje międzynarodowe. W niniejszej pracy poddano analizie porównawczej zakres wolności sumienia i wyznania w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Wydaję się, że ze względu na podobną historię, doświadczenia komunizmu oraz wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na system prawny tych państw recepcja wolności sumienia i wyznania powinna przebiegać podobnie oraz obejmować zbliżony zakres. Po przeprowadzonej analizie konstytucji, stwierdzić należy, że występują w tym zakresie znaczne różnice, które mają podłoże społeczne, historyczne lub polityczne i nie pozwalają na zbudowanie wspólnego dla Grupy Wyszehradzkiej systemu ochrony wolności sumienia i wyznania. (abstrakt oryginalny)

Freedom of conscience and worship is primary human right and is guaranteed not only by constitutions of almost all European countries but also international conventions. This article contains comparative analysis of freedom of conscience and worship in V4 countries. It would seem that shared history, experience with communism and influence of Human Rights Convention would result in many similarities in their perception of this freedom. After analysis of the constitutions of V4 countries it turns out that there are many major differences (on the background of society, history and politics) that would not allow them to create unified human rights protection system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., Ústavnízákon č. 1/1993 Sb. vezněníústavníhozákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb; tekst polski: http://biblioteka.sejm.gov.pl/ konstytucje-swiata-czechy/, [dostęp: 29.12.2016].
 2. Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 r., "ZbierkazákonovSlovenskejrepubliky": nr 244 z 1998 r., nr 9 z 1999 r., nr 90 z 2001 r., nr 140 z 2004 r., nr 323 z 2004 r., nr 463 z 2005 r., nr 92 z 2006 r., nr 210 z 2006 r., nr 100 z 2010 r.; tekst polski: http://biblioteka. sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-slowacja/, [dostęp: 7.01.2017 r.].
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 4. Ustawa zasadnicza Węgier z 11 kwietnia 2011 roku, MagyarKözlöny z 25 kwietnia 2011 r. Nr 43, s. 10656; tekst polski: http:// biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-wegry/, [dostęp: 7.01.2017 r.].
 5. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 r. Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284.
 6. Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167.
 7. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, http://eurlex.europa.eu/lega lcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT [dostęp: 04.01.2017].
 8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/ onz/ 1948.html [dostęp: 04.01.2017].
 9. Borecki P., Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku, Warszawa 2013.
 10. Hucał M., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2012.
 11. Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.
 12. Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lubin 2007
 13. Osuchowski J., Prawno-teoretyczne problemy wolności sumienia i wyznania, w: Dylematy wolności sumienia i wyznania w państwach współczesnych, A. Czahora, B. Górowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, Warszawa 1996.
 14. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010.
 15. Rynkowski M., Statut prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 16. Sobczak W., Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu