BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korpus Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Strategie rebrandingu w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym
Strategies of Rebranding in Mergers and Acquisitions in the Polish Banking Industry
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 171-181, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Fuzje i przejęcia, Strategia zmiany wizerunku marki, Marka
Banking sector, Mergers and acquisitions, Rebranding, Brand
Note
JEL Classification: G21
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie, jakie strategie rebrandingu stosują banki w kontekście realizowanych transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku. Analizie poddano 36 transakcji przeprowadzonych na polskim rynku kontroli w latach 2002-2016 i zidentyfikowano parametry różnicujące zastosowane opcje rebrandingu. Z przeprowadzonych badań wynika, że czynnikami, które różnicują stosowane strategie są: wartość marki uczestników akwizycji, charakter transakcji (fuzja czy przejęcie) oraz charakter inwestora (inwestor strategiczny lub finansowy). Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to examine how banking groups in the Polish market for corporate control manage their branding in the context of successive mergers and acquisitions. The analysis comprised 36 transactions carried out in the Polish market for corporate control in the period 2002-2016 and identified the factors that influence the choice of options for rebranding. The main factors that differentiate the used strategies are: the brand value of acquisitions participants, the nature of the transaction (merger or acquisition) and the nature of the investor (strategic or financial investor). This is a research article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A., Joachimsthaler E. (2000),The brand relationship spectrum: the key to the brand architecture challenge, "California Management Review", Vol. 42, No. 4.
 2. Altunbasy Y., Marques-Ibanez D. (2008), Mergers and acquisitions and bank performance in Europe. The role of strategic similarities, "Journal of Economics and Business", No. 60(3), May.
 3. Basu K. (2006), Merging brands after mergers, "California Management Review", Vol. 48, No. 4.
 4. Berger A.N., Demsetz R.S., Strahan P.E. (1999), The consolidation of the financial services industry: causes, consequences, and implications for the future, "Journal of Banking and Finance", Vol. 23, No. 2-4.
 5. Buszko M. (2005), Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce - wyniki badania ankietowego, "Bank i Kredyt", sierpień.
 6. Hannan T.H., Pilloff S.J. (2009), Acquisitions targets and motives in the banking industry, "Journal of Money, Credit and Banking", No. 41(6), September.
 7. Johann M. (2013), Rebranding, czyli strategia zmiany wizerunku marki, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", nr 1(7).
 8. Jones K.D., Critchfield T. (2005), Consolidation in the US banking industry: is the 'long, strange trip' about to end?, "FDIC Banking Review", Vol. 17, No. 4.
 9. Kapferer J.N. (2012), The new strategic brand management. Advanced insights and strategic thinking, ed. 5, Kogan Page, London.
 10. Knowles J., Dinner I., Mizik N. (2011), Why fusing company identities can add value, "Harvard Business Review", https://hbr.org/2011/09/why-fusing-company-identities-can-add-value [dostęp: 12.02.2017].
 11. Korpus J. (2015), Zasoby niematerialne a wartość rynkowa przedsiębiorstw rozwijających się poprzez fuzje i przejęcia, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Vol. 13, No. 3/1, http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_1_16.pdf [dostęp: 10.02.2017].
 12. Korpus J. (2016), Zasoby niematerialne w optyce strategicznych pól konkurowania, (w): Poniatowskia-Jaksch M. (red.), Strategiczne pola konkurowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Korzeb Z. (2010), Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa.
 14. Kotler Ph., Armstrong G. (2014), Principles of marketing, Pearson Education Limited, 15, London.
 15. Lambkin M., Muzellec L. (2008), Rebranding in the banking industry following mergers and acquisitions, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 26, Iss. 5.
 16. Muzellec L., Lambkin M. (2006), Corporate Rebranding: destroying, transferring, and recreating brand equity, "European Journal of Marketing", Vol. 40, No.7/8.
 17. Oberg C., Tarba S.Y. (2013), What do we know about post-merger integration following international acquisitions? "Advances in International Management", No. 26(1).
 18. Ocean Tomo (2015), Annual Study of Intangible Asset Market Value from Ocean Tomo, LLC, http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/ [dostęp: 14.02.2017].
 19. Ramotowski J. (2015), Europejskie fuzje mogą zagrozić "repolonizacji" banków, "Obserwator Finansowy", https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/europejskie-fuzje-moga-zagrozicrepolonizacji-bankow/ [dostęp: 10.02.2017].
 20. Skorek M. (2013), Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 21. Suszyński C. (2013), Business Enterprise. The integration of approaches. Theoretical Dilemmas vs. Challenges of Practice, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Upshaw L.B. (1995), Building Brand Identity, John Wiley & Sons Inc., New York.
 23. Walkner C., Raes, J.P. (2005), Integration and consolidation in EU banking - an unfinished business, "European Commission Economic Papers", No. 226, April, European Commission, Brussels.
 24. Urbanek G. (2012), Siła marki a wyniki finansowe banków, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Vol. 10, nr 4/2, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_2_26.pdf [dostęp: 10.02.2017].
 25. Wiles M., Morgan N., Rego L. (2012), The Effect of Brand Acquisition and Disposal on Stock Returns, "Journal of Marketing", January.
 26. Witek-Hajduk M. (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu