BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Krystian (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
"Lekka Kolej Towarowa" jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych
"Light Freight Railway" as an Innovative System to Support Handling Freight in Agglomeration Areas
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 167-176, tab.,rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Transport, Transport kolejowy, Kolejnictwo
Transport, Railway transport, Railways
Note
streszcz., summ.,
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania lekkich, samobieżnych zestawów kolejowych do wspomagania procesów związanych z obsługą ruchu towarowego na obszarach aglomeracyjnych. Ze względu na specyfikę wskazanych obszarów, w tym przede wszystkim wzmożone zapotrzebowanie otoczenia w zakresie realizacji dostaw, strefy takie narażone są na dynamiczny i często niekontrolowany wzrost udziału transportu samochodowego w przewozach ogółem. Łącząc opisane zjawisko ze zwiększającymi się potrzebami transportowymi mieszkańców, na wskazanych obszarach dochodzi zazwyczaj do powstawania niekorzystnych zjawisk związanych z kongestią transportową. Prezentowana koncepcja mogłaby przyczynić się do zwiększenia udziału kolei w ob - słudze ruchu towarowego (w tym również w zakresie ładunków występujących w ilościach uniemożliwiających sformowanie zestawów całopociągowych), co docelowo mogłoby przynieść wymierny efekt w postaci odciążenia infrastruktury transportu samochodowego i zmniejszeniu występującej na niej kongestii. Za pilotażowy obszar rozważań przyjęto region aglomeracji szczecińskiej. Rozważania wynikają bezpośrednio z udziału autora w przygotowaniu "Koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (SKM), a następnie w realizacji studium wykonalności SKM. Zakładana we wskazanym studium poprawa stanu infrastruktury "szczecińskiego węzła kolejowego", w ujęciu zarówno jakościowym, jak też ilościowym, może stanowić istotny potencjał dla rozwoju towarowego transportu kolejowego w regionie - w postaci np. analizowanego systemu "Lekkiej Kolei Towarowej"(abstrakt autora)

The article presents the concept of using lightweight, self-propelled railway sets to support freight processes in agglomeration areas. Due to the nature of selected areas, including in particular the increased demand for deliveries, such zones are exposed to dynamic and often uncontrolled increase in the share of car transport in total transportation. Combining indicated phenomenon also with increasing transport needs of residents and users on designated areas usually results in the formation of adverse events associated with the transport congestion. The concept presented in the article could help to increase the share of rail transport in handling freight (including due to technical and organizational capabilities, also in terms of cargo handling in quantities preventing the formation of block train compositions), which ultimately could bring measurable effects by relieving transport infrastructure and reducing congestion. The pilot area became the region of Szczecin agglomeration. Adopted considerations arise directly from the author's participation in the preparation of the "Concept of the Szczecin Metropolitan Railway" (SKM), then the implementation of the SKM feasibility study. Improvement of infrastructure of "Szczecin railway junction", both in terms of quality and quantity, assumed in the study may be an important potential for the development of freight rail transport in the region - in the form of e.g. the analyzed "Light Freight Railway" system.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ballis, A., Golias, J. (2002). Comparative evaluation of existing and innovative rail-road freight transport terminals. Transportation Research Part A, 36A, 593-611.
 2. Bozicnik, S. (2006). New feeder line rail freight paradigm for the European railways. Promet-Traffic & Transportation, 18 (6), 395-400
 3. Bozicnik, S., Schliephake, K. (2005). Freight Transport Innovations of European Railway ways - New Market Chances and Technological Perspectives. Promet - Traffic - Traffico, 17 (1), 33-41.
 4. Caldwell, H., de Buen, O., Meyer, M.D., Halvorson, R.K., Honefanger, J.G., Penne, L., Casgar, C., Rawling, G., Llort, Y., Cleckley, G., Tulipan, G. (2002). Freight transportation in the European market. FHWA International Technology Exchange Reports, 1-68.
 5. Stokłosa, J., Cisowski, T. (2012). Analiza koncepcji pociągów towarowych typu push-pull. Technika Transportu Szynowego, 7-8, 25-29.
 6. Kuhla, E. (2001). Granice systemowe kolei towarowej i alternatywy ich pokonania. W: O. Krettek, J. Grajnert (red.), Logistyka w transporcie szynowym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 7. Muller, K. (2001). Windhoff Cargosprinter - samochód ciężarowy na szynach. W: O. Krettek, J. Grajnert (red.), Technika kolejowa w systemach logistycznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 8. Van Duin, J.H.R. (2002). City Distribution by Railways? A Feasibility Study of the City of Graz. Urban Transport, VIII, 111-120.
 9. Nikitinas, V., Dailydka, S. (2016). The Models of Management of Railway Companies in the European Union: Holding, the German Experience. Procedia Engineering, 134, 80-88.
 10. Pietrzak, K. (2012). Funkcjonowanie rynku kolejowego transportu towarowego w Polsce w aspekcie jego liberalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 18, 227-239.
 11. Pietrzak, K. (2014). Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Transport Miejski i Regionalny, 10, 10-14.
 12. Pietrzak, K. (2015). Towarowy transport kolejowy w Polsce. Konkurencja i konkurencyjność. Szczecin: Wydawnictwo Bel Studio.
 13. Pietrzak, O., Pietrzak, K. (2015). Szczecińska Kolej Metropolitalna - analiza i wyniki studium wykonalności. Transport. Logistyka. Porty, 0, 4-9.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu