BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Satysfakcja z pracy członków zespołu projektowego
The Job Satisfaction of Project Team Members
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 99-111, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Keyword
Grupy projektowe, Zadowolenie z pracy
Project teams, Job satisfaction
Note
summ.
Abstract
Konsekwencją podmiotowego traktowania pracowników jest między innymi zwrócenie uwagi na kwestie satysfakcji z pracy. Źródeł tej satysfakcji poszukiwać można wśród cech pracy. Gdy praca polega na realizacji projektu, zmienne warunkujące osiąganie zadowolenia wyznaczane będą zespołowością pracy. Celem artykułu stała się zatem identyfikacja czynników determinujących satysfakcję z zespołowej pracy nad projektem. Badania prowadzono w oparciu o analizę literatury przedmiotu, przeprowadzono też wywiady pogłębione, częściowo skategoryzowane, z członkami zespołów projektowych. Realizowane przez nich projekty były zróżnicowane ze względu na takie kryteria, jak liczba zaangażowanych osób, czas trwania oraz dziedzina. Respondentami były zarówno osoby pracujące w zespołach tradycyjnych, jak i wirtualnych. Jedna osoba pracowała nad realizacją projektu jako zewnętrzny ekspert. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to identify factors that determine satisfaction of teamwork on the project. It was found that a set of characteristics of teamwork, resulting in an increase of job satisfaction, only slightly overlaps with the set of attributes that lead to dissatisfaction. The first group contains cohesiveness, sense of community, membership of the same informal group, friendship and proper communication. On the other hand, communication errors, conflicts, social loafing of some team members, unequal division of tasks as well as the incompetence of the project manager are included in the second group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belbin R.M. (1999), Management Teams. Why they succeed or fail, Butterworth-Heinemenn, Oxford.
 2. Hackman J.R., Oldham G.R. (1975), Development of the Job Diagnostic Survey, "Journal of Applied Psychology", Vol. 60, No. 2.
 3. Heller D., Judge T.A., Watson D. (2002), The counfounding role of personality and trait affectivity in the relationalship between job and life satisfaction, "Journal of Organizational Behavior", Vol.23, No.7.
 4. Hellriegel D., Jackson S.E., Slocum J.W. (2005), Management. A Competency-Based Approach, Thomson South-Western, Singapore.
 5. Jehn K.A., Mannix E.A. (2001), The dynamic nature of conflict: a longitudinal study of intragroup conflict and group performance, "Academy of Management Journal", Vol. 44, No. 2.
 6. Juchnowicz M. (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Judge T.A., Heller D., Mount M.K. (2002), Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis, "Journal of Applied Psychology", Vol. 87, No. 3.
 8. Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna: Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 9. Lee-Kelly L. (2002), Situational leadership. Managing the virtual project team, "Journal of Management Development", Vol. 21, No. 6.
 10. Mach M., Baruch Y. (2015), Team performance in cross cultural project teams, "Cross Cultural Management", Vol. 22, No. 3.
 11. Makin P., Cooper C., Cox C. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. MSQ Long Form 1977, [online] www.vpr.psych.umn.edu/msq.html [dostęp 24 września 2015].
 13. Oyster C.K. (2000), Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Rust R.T., Stewart G.L., Miller H., Pielack D. (1996), The satisfaction and retention of frontline employees, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 7, No. 5.
 16. Springer A. (2011), Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracowników, "Problemy Zarządzania", Vol. 9, No. 4.
 17. Turner J.R. (2009), The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill, London.
 18. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B. i in. (2004), Kierowanie zespołem projektówym, Difin, Warszawa.
 19. Wiśniewska J. (2014), Podstawy zarządzania projektami [w:] K. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu