BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wykorzystanie bilansowej wyceny na potrzeby oszukańczej sprawozdawczości finansowej
Using Balance Sheet Valuation for Fraudulent Financial Reporting
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 15-25, rys., bibl.24 poz.
Keyword
Rachunkowość kreatywna, Oszustwa finansowe, Wiarygodność sprawozdania finansowego
Creative accounting, Financial fraud, Reliability of financial report
Note
JEL Classification: G39 , H83
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Celem publikacji jest wskazanie głównych zasad i metod wyceny stosowanych w rachunkowości, które mogą ułatwić fałszowanie sprawozdań finansowych. W związku z tym przeprowadzono badania literatury oraz zestawiono podstawowe dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat losowo wybranej spółki. Okazało się, że podstawowe wartości wyliczane według zasady kasowej i memoriałowej coraz bardziej się różnią. Wynika to w głównej mierze z wprowadzania do rachunkowości w coraz większym stopniu wyceny składników bilansu według wartości szacunkowych (w tym według wartości godziwej). Zdaniem autora takie szacunki mogą ułatwić manipulowanie wynikiem finansowym i przyczynić się do wzrostu liczby oszustw.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is fraudulent financial reporting. The purpose of the publication is to indicate the main principles and methods of valuation applied in accounting, which could facilitate the fraud of financial statements. Literary studies were carried out. The financial data from the cash flow statement and from the profit and loss account of a randomly selected company were compared. It turned out that the differences between these values are getting bigger and bigger. This is mainly due to the introduction of estimates (including fair value) of the balance sheet components into the accounting rules. According to the author, such estimates could facilitate manipulation of financial performance and could contribute to an increase of fraud.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACFE (2016). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Global Fraud Study. Pobrane z: http://www.acfe.com/rttn2016/about/executive-summary.aspx (13.03.2017).
 2. American Institute of CPAs (2014). The 2014 AICPA Survey on International Trends in Forensic and Valuation Services. Pobrane z: https://www.aicpa.org (13.03.2017).
 3. Ballion, G. (2003). Wpływ rachunkowości kreatywnej na wiarygodność rynku finansowego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Bielsko-Biała: Wyd. WSBiF w Bielsku-Białej.
 4. Bhasis, M. (2013). Survey of Appropriate Skills Required by Forensic Accountants: Empirical Evidence from a Developing Economy. International Journal of Accounting and Economics Studies, 1 (2), 53-73. Pobrane z: www.sciencepubco.com/index.php/IJAES (11.03.2017).
 5. Białas, M. (2013). Wpływ rozbieżności między wynikiem liczonym metodą memoriałową i kasową na wycenę rynkową przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne we Wrocławiu, 291.
 6. Gmytrasiewicz, M. (2007). Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. [W:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro (s. 111-116). Warszawa: SKwP.
 7. Gut, P. (red.) (2010). Rachunkowość zaawansowana. Część II: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Poznań: Wyd. WSHiR.
 8. Guy, D.M., Carmichael, D.R. (2002). Guide to International Standards on Auditing and Related Services. Texas: Practitioners Publishing Company.
 9. Hendriksen, E.A. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
 10. Kamela-Sowińska, A. (2003). Skąd wzięła się sprawa Enronu. Rachunkowość, 4, 2-7.
 11. Kogut, J. (2014). Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329.
 12. Kutera, M., Hołda, A., Surdykowska, S.T. (2006). Oszustwa księgowe: teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 13. Mączyńska, E. (2002). Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako kreatywne. Rzeczpospolita, 9 sierpnia.
 14. Micherda, B. (2006). Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
 15. Nowak, A. (2014). Manipulacje księgowe i sposoby ich wykrywania. [W:] H. Lelusza, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce (s. 230-242). Olsztyn: Wyd. UW-M.
 16. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) (2009). Krajowy Standard Rewizji Finansowej 240 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw.
 17. Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE.
 18. Słownik języka polskiego. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/sjp/oszustwo;2496853.html (12.03.2017).
 19. Surdykowska, S.T. (2004). Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, Polska Szkoła rachunkowości. Warszawa, Pułtusk: Materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości.
 20. Surdykowska, S.T. (2012). Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat. Warszawa: Difin.
 21. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (1998). Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 10, 508-512.
 22. Wąsowski, W. (2005). Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
 23. Wiśniewska, J. (2004). Oszustwa w rachunkowości zagrożeniem dla prawidłowego stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Problemy Rachunkowości, 3 (18), 34-38.
 24. Zack, G.M. (2009). Fair Value Accounting Fraud: New Global Risks and Detection Techniques. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu