BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byczkowska Magdalena (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Majzel Anna (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Kuciński Andrzej (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Charakterystyka atrakcyjności inwestycyjnej Europy w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Characteristics of Investment Attractiveness of Europe in the Light of Foreign Direct Investment
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 51-62, rys., tab., bibl.10 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign investment
Note
JEL Classification: L1
streszcz., summ.
Abstract
Mnogość czynników determinujących atrakcyjność inwestycyjną sprawia, że nie można jej jednoznacznie zdefiniować, a w praktyce ocenić. Dodatkową trudnością jest niewymierny charakter wielu z nich, między innymi czynników pozaekonomicznych, zwłaszcza kulturowych i społecznych. Wydaje się, że oprócz korzystania z najbardziej popularnych rankingów porównujących kraje pod względem atrakcyjności inwestycyjnej inwestorzy powinni dokonywać kompleksowej analizy obejmującej szeroki wachlarz uwarunkowań. Skutkiem procesów integracji i globalizacji jest ujednolicenie coraz większej ilości uwarunkowań funkcjonowania kapitału zagranicznego w poszczególnych krajach. Z drugiej strony atrakcyjność inwestycyjna je st kształtowana przez państwo i władze lokalne. To one podejmują działania w kierunku tworzenia przewag danego obszaru w zakresie, który nie został jeszcze zunifikowany. Celem niniejszego artykułu było dokonanie charakterystyki atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów europejskich w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych, uwzględniając podstawowe czynniki stanowiące o wy-borze miejsca przyszłej lokalizacji BIZ.(abstrakt oryginalny)

In reference to the fact that in the subject literature one definition of investment attractiveness does not exist, an attempt has been made to present the essence of the concept - its understanding and classification of the factors that determine this attractiveness. The issue is presented in the context of international capital flows in the form of direct foreign investments. In regard of the fact that not only natural conditions, which cannot be altered by a manor by which he is restrained, determine the investment attractiveness, an attention is drawn to other factors that can be developed by the state and local authorities. It is emphasized that in the time of progressive economic integration and globalization some of the factors are independent from the mentioned entities and are supranational in nature, being subject to unification.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Byczkowska, M. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtowania rozwoju regionu. Szczecin: Print Group, D. Krzanowski.
  2. EY European Investment Monitor (2013, 2014, 2015, 2016). Pobrane z: www.eyeim.com (21.03.2017).
  3. Franc-Dąbrowska, J., Porada-Rochoń, M. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - perspektywa międzynarodowa. Przegląd Organizacji, 4, 28-32.
  4. IMF (2014). World Economic Outlook Database. Pobrane z: www.imf.org/en/Data, https://www. imf.org/external/pubs/ft/weo (27.03.2017).
  5. Jantoń-Drozdowska, E., Majewska, M., Grala, J. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXIV (3), 131-153.
  6. Kozłowska, M. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna - rozważania teoretyczne. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
  7. Leśniak, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Wrocław.
  8. Lizińska, W., Kisiel, R. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. [W:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki (s. 78-99). Toruń: Wyd. UMK.
  9. Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
  10. Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu