BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chłodnicka Halina (Politechnika Rzeszowska)
Title
Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem
Link Between Consolidation of Financial Statements and Budgeting
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 63-74, rys., bibl.13 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Budżetowanie, Konsolidacja
Capital group, Budgeting, Consolidation
Note
JEL Classification: G17 , G30
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie jest procesem, który decyduje o efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. Budżetowanie to proces ciągły i wymagający nieustannego patrzenia w przyszłość oraz analizowania. Wraz ze wzrostem zależności finansowych w podmiotach powiązanych rośnie także stopień skomplikowania ich obsługi. Nawet w przypadku ściśle powiązanych podmiotów w grupach kapitałowych występują spore trudności związane z koordynacją budżetów jednostek. Rozpatrując proces budżetowania w grupach kapitałowych, najpierw należałoby udoskonalić przepływ informacji pomiędzy podmiotami w grupie.(abstrakt oryginalny)

Management is the process that determines the effective running of the business and the prospects for the development of the enterprise. Budgeting is a continuous process that requires constant looking into the future and analyzing. Here are considerable difficulties in the coordination of budgets of individuals. Considering the process of group budgeting, it would first be necessary to improve the flow of information between entities in the group.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym. [W:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442.
 2. Czerny, J., Chłodnicka, H., Niedźwiecki, A. (2016). Interpretacje sprawozdań finansowych. Warszawa: Texter.
 3. Gabrusewicz, W., Remlein, M. (2011). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jednostkowe i skonsolidowane. Warszawa: PWE.
 4. Gierusz, A., Gierusz, M. (2010). Konsolidacja Sprawozdań Finansowych według MSSF. Gdańsk: ODDK.
 5. Helin, A. (2009). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Gdańsk: BDO Sp. z o.o.
 6. IIRC (2013). The International, Framework. Pobrane z: http://www.theiirc.org/wp-cntent/ up- loads/2013/12/13-12-08- The- International,-IR-Framework-2-1 pdf (20.11.2015).
 7. Michałowska, K. (2014). Proces budżetowania i jego wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 409-417.
 8. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2002). Warszawa: SKwP.
 9. Nowak, E. (2014). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 10. Remlein, M. (2008). Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 11. Sikacz, H. (2011). Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Warszawa: Jak.
 12. Śliwa, J. (2011). Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 13. Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw. [W:] Z. Luty (red.), Rachunkowość, polityka makroekonomiczna, globalizacja (s. 283-294). Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu