BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rulka Marcin (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Title
Współczesne warunki posiadania prawa do głosowania a powszechność wyborów
Present Conditions for Having the Right to Vote in the Light of Universal Suffrage
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 45-53, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Głosowanie, Prawo wyborcze, Demokracja
Voting, Election law, Democracy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie obowiązujące warunki posiadania prawa do głosowania zostały uznane przez większość doktryny prawa konstytucyjne za zgodne z zasadą powszechności wyborów. Claudio Lópeza-Guerra, autor monografii zatytułowanej "Democracy and Disenfranchisement. The Morality of Electoral Exclusions" poddaje jednak w wątpliwość te warunki. Podzielam większość poglądów tego autora. W moim przekonaniu obecny proces rozszerzania czynnego prawa wyborczego powinien polegać bardziej niż na automatycznym przyznawaniu prawa do głosowania dotychczas wyłączonym grupom na uwzględnieniu w możliwie najszerszym zakresie indywidualnego przypadku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wszędzie tam gdzie możliwe oddanie decyzji o pozbawieniu prawa do głosowania sądowi. (abstrakt oryginalny)

Today, the applicable conditions for the holding of voting rights have been recognized by the majority of the doctrine of constitutional law as complying with the principle of universal suffrage. Claudio Lopez-Guerra, author of a monograph entitled "Democracy and Disenfranchisement. The Morality of Electoral Exclusions", however, cast doubt on these conditions. I share most of the views of the author. In my opinion, the current process of extending the right to vote should rely more on consideration as far as possible the individual case than on the automatic granting the right to vote so far deprived groups. The best solution would be, wherever possible, putting the decision on deprivation of the right to vote to the court. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aleinikoff T. Alexander (1999), Between National and Post-National: Membership in the United States, «Michigan Journal of Race & Law» 4/1999, s. 110-129.
  2. Bauböck R. (2007), Stakeholder Citizenship and Transnational Participation, «Fordham Law Review» 75.5/2007, s. 2438.
  3. Bodnar A. (2015), List do Prezydenta RP w sprawie prawa do głosowania ubezwłasnowolnionych, 07.10.2015 r., https://www. rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_Prezydenta_RP_ws_praw_osob_ubezwlasnowolnionych.pdf (dostęp: 30.04.2017 r.).
  4. Bodnar A., Ploszka A. (2013), Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej, «Samorząd Terytorialny» 9/2013, s. 66-73.
  5. Crisp J. (2015), Half a million Greeks unable to vote in referendum, http://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/ half-a-million-greeks-unable-to-vote-in-referendum/ (dostęp: 30.04.2017 r.).
  6. Dąbrowski M. (2012), Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. - wybrane problemy, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 4/2012, s. 73-94.
  7. Kociubiński P. (2012), Niegodność wyborcza a niektóre instytucje prawa karnego i konstytucyjnego, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 1, s. 59-70.
  8. Lafleur Jean-Michel (2013), Transnational Politics and the State. The External Voting Rights of Diasporas, Routledge, New York 2013, s. 141-144.
  9. Prokop K (2010)., Prawa wyborcze młodzieży, «Studia Wyborcze» 9/2010, s. 99-115.
  10. Rulka M. (2012), Prawo do głosowania obywateli przebywających poza granicami kraju, «Przegląd Sejmowy» 2/2012, s. 72.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu