BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydlichowska Dominika (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Title
Charakter prawny funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie
Legal Aspects of the Maritime Limitation Fund
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 55-61, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kodeks morski, Roszczenia odszkodowawcze, Polityka morska, Odszkodowania, Prawo odszkodowań, Odpowiedzialność odszkodowawcza
Maritime Code, Claims for compensation, Maritime policy, Compensation, Compensation law, Liability for damages
Note
streszcz., summ.
Abstract
Instytucja funduszu ograniczenia odpowiedzialności pełni istotną rolę w cywilnoprawnych stosunkach morskich. Można wyróżnić dwa rodzaje funduszy: 1) nieposiadające osobowości prawnej oraz 2) posiadające osobowość prawną - Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami (MFO). Wyjątkowość funduszu polega na tym, że z jednej strony zwalnia on podmiot odpowiedzialny z ponoszenia odpowiedzialności z tytułu roszczeń morskich ponad wartość funduszu, z drugiej zaś stanowi gwarancję zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych ze środków na nim zgromadzonych. Zatem przyjąć można, że fundusz koncentruje na sobie odpowiedzialność za roszczenia morskie, a zaspokojenie roszczeń odbywa się z pominięciem pozostałego majątku dłużnika. (abstrakt oryginalny)

Limitation liability fund plays an important role in maritime civil relations. There are two types of funds: 1) without legal personality, and 2) having legal personality namely International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (MFO). The Fund is unique because of two features - firstly because it exempts the responsible entity from liability for maritime claims in excess of the fund, and secondly it guarantees the satisfaction of claims for those entitled to funds accumulated on the actual fund. Therefore, it could be assumed that the fund concentrate the responsibility for maritime claims on itself, and the satisfaction of claims is carried out without the use of debtor's assets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodecki Z., Świadczenia międzynarodowego funduszu kompensacji szkód spowodowanych zanieczyszczeniem morza, Przegląd Stosunków Międzynarodowych, 1982, nr 1-3,
 2. Dragun M., Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym, Toruń 1984,
 3. Dragun M., Społeczno-gospodarcza motywacja kwotowego ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika w transporcie międzynarodowym, Prawo Morskie t. I, 1986,
 4. Dragun-Gertner M., Pepłowska Z., Kodeks morski w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2011, zeszyt. 1,
 5. Koziński M.H., Aktualne tendencje w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunkach morskich, Prawo Morskie t. XI, 1999,
 6. Krężel P., Odpowiedzialność cywilna za zanieczyszczenia powstałe w związku z wydobyciem ropy naftowej na morzu, Prawo Morskie t. XXIX, 2013,
 7. Łopuski J., Prawo morskie. Tom I, Bydgoszcz 1996,
 8. Łopuski J., Prawo morskie. Tom II 1, Bydgoszcz 1998,
 9. Łopuski J., Prawo morskie. Tom II 2, Bydgoszcz-Toruń 2000,
 10. Nesterowicz M.A., Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu roszczeń morskich, Toruń 2002,
 11. Pepłowska-Dąbrowska Z., Konwencyjny system odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami a amerykański Oil Pollution Act, Prawo Morskie t. XXVII, 2011,
 12. Pepłowska-Dąbrowska Z., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone katastrofą statku "ERIKA" (orzecznictwo francuskie), Prawo Morskie t. XXIX, 2013,
 13. Pepłowska-Dąbrowska Z., Reakcja Unii Europejskiej na katastrofalne zanieczyszczenia olejami, Prawo Morskie, t. XXIII,
 14. Pyć D., Zużewicz-Wiewiórowska I. (red.), Kodeks morski. Komentarz, Wolters Kluwer 2012, wersja elektr.,
 15. Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1962,
 16. Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa 1965,
 17. Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie sporządzona z 1976 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 146),
 18. Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1992 roku (Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz.1527)
 19. Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 roku (Dz.U.2008 nr 148 poz. 939)
 20. Konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992r (Dz.U.2001 nr 136, poz.1530).
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu