BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Właściwości psychometryczne skali SAT-20 - nowego narzędzia do pomiaru satysfakcji z pracy
The Psychometric Properties of the SAT-20 Scale : a New Tool to Measure Job Satisfaction
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 2, s. 104-126, tab., bibliogr. 59 poz.
Keyword
Zadowolenie z pracy, Zaangażowanie pracowników, Postawy pracowników, Badanie satysfakcji
Job satisfaction, Employees' engagement, Employee conducts, Satisfaction research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie skali SAT-20, nowego narzędzia mierzącego cztery czynniki satysfakcji z pracy, a mianowicie: z rozwoju zawodowego, z wynagrodzenia, z wykonywanych zadań oraz z relacji z innymi. Narzędzie opracowano z intencją zastosowania go w badaniach realizowanych na potrzeby diagnozy organizacji. W wyniku przeprowadzonych analiz, zarówno o charakterze eksploracyjnym, jak i konfirmacyjnym, potwierdzono czteroczynnikową strukturę skali SAT-20 oraz oszacowano jej właściwości psychometryczne. Wyniki dwóch badań, w których łącznie wzięło udział N = 1586 pracowników z różnych organizacji, pozwalają uznać SAT-20 za narzędzie rzetelne - alfa Cronbacha dla poszczególnych podskal wynosi od 0,79 do 0,88; oraz trafne - ustalono dodatni związek między badanymi czynnikami satysfakcji z pracy a zaangażowaniem w pracę oraz przywiązaniem do organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of research into the SAT-20 scale, a tool to measure four factors of job satisfaction-satisfaction with professional development, satisfaction with salary, satisfaction with tasks, and satisfaction with social relationships. The SAT-20 was developed for application in organizational diagnosis. As a result of performed analyzes, the fourfactorial structure of the SAT-20 was confirmed 586 employees of various organizations provide evidence of the reliability of this new tool-Cronbach's alpha for individual subscales ranges from 0.79 to 0.88-as well as its validity-confirmation of a positive and its psychometric properties were estimated. The results of two studies involving a total of N = 1, relationship among job satisfaction and work engagement as well as organizational commitment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Abramis D. J. (1994), Work role ambiguity, job satisfaction, and job performance: Meta-analysis and review, Psychological Reports, nr 75, s. 1411-1433.
 2. Bakker A. B., Demerouti E. (2007), The Job Demands-Resources model: state of the art, Journal of Managerial Psychology, nr 22 (3), s. 309-328.
 3. Bańka A., Wołoska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, Czasopismo Psychologiczne, nr 8, s. 65-74.
 4. Brown T. A. (2015), Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (2nd edition), New York, The Guilford Press.
 5. Cammann C., Fichman M., Jenkins G. D., Klesh J. R. (1983), Assessing the attitudes and perceptions of organizational members, w Seashore S. E., Lawler E. E., Mirvis P. H., Cammann C. (red.), Assessing organizational change, New York, Wiley.
 6. Carr J. Z., Schmidt A. M., Ford J. K., De Shon R. P. (2003), Climate perceptions matter: A meta-analytic path analysis relating molar climate, cognitive and affective states, and individual level work outcomes, Journal of Applied Psychology, nr 88 (4), s. 605-619.
 7. Concha A. (2009), The impact of role stress on workers' behavior through job satisfaction and organizational commitment, International Journal of Psychology, nr 44 (3), s. 187-194.
 8. Coyle-Shapiro J., Conway N. (2005), Exchange Relationships; Examining Psychological Contacts and Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, nr 90 (4), s. 774-781.
 9. Crant J. M. (2000), Proactive behavior in organizations, Journal of Management, nr 26, s. 435-462.
 10. Croston D. (2008), Employee Engagement. The People First Approach to Building a Business, Sydney, Moonstone Media.
 11. Forero C. G., Maydeu-Olivares A., Gallardo-Pujol D. (2009), Factor Analysis with Ordinal Indicators: A Monte Carlo Study Comparing DWLS and ULS Estimation, Structural Equation Modeling, nr 16, s. 625-641.
 12. Fried Y., Shirom A., Gilboa S., Cooper C. L. (2008), The Mediating Effects of Job Satisfaction and Propensity to leave on Role Stress - Job Performance Relationships: Combining Meta-Analysis and Structural Equation Modeling, International Journal of Stress Management, nr 15 (4), s. 305-328.
 13. Glugston M. (2000), The mediating effects of multidimensional commitment on job satisfaction and intent to leave, Journal of Organizational Behavior, nr 21, s. 477-486.
 14. Gregory T. B., Albritton D. A., Osmonbekov T. (2010), The mediating role of psychological empowerment on the relationship between P-O fit, job satisfaction, and in-role performance, Journal of Business Psychology, nr 25, s. 639-647.
 15. Hakanen J. J., Bakker A., Schaufeli W. (2006), Burnout and engagement among teachers, Journal of School Psychology, nr 43, s. 495-513.
 16. Harter J. K., Schmidt F. L., Hayes T. L. (2002), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, nr 87 (2), s. 268-279.
 17. Hellriegel D., Slocum J. W. (2011), Organizational behavior, wyd. 13, Belmont, CA, Cengage South-Western.
 18. Heskett J. L., Jones T. O., Loveman G. W., Sasser Jr. W. E., Schlesinger L. A. (2008), Putting the service-profit chain to work, Harvard Business Review, nr 86 (7/8), s. 118-129.
 19. Hu L., Bentler P. M. (1999), Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, Structural Equations Modeling, nr 6, s. 1-55.
 20. Huang X., Van de Vliert E. (2003), Where intrinsic job satisfaction fails to work: national moderators of intrinsic motivation, Journal of Organizational Behavior, nr 24 (2), s. 159-179.
 21. Ilies R., Fulmer I. S., Spitzmuller M., Johnson M. D. (2009), Personality and citizenship behavior: The mediating role of job satisfaction, Journal of Applied Psychology, nr 94, s. 945-959.
 22. Jackson S. E., Schuler R. S. (1985), A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 36, s. 16-78.
 23. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Juchnowicz M. (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 25. Judge T. A., Bono J. E., Locke E. A. (2000), Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics, Journal of Applied Psychology, nr 85, s. 237-249.
 26. Judge T. A., Heller D., Klinger R. (2008), The dispositional sources of job satisfaction: A comparative test, Applied Psychology: An International Review, nr 57, s. 361-372.
 27. Judge T. A., Klinger R. (2008), Job satisfaction: Subjective well-being at work, w Eid M., Larsen R. (red.), The Science of Subjective Well-Being, New York, Guilford Publications.
 28. Konarski R. (2010), Modele równań strukturalnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Krifa and The Happines Research Institute in colaboration with TNS Gallup (2015), Job Satisfaction Index 2015 - What drives job satisfaction? Krifa and The Happines Research Institute, < www.happinessresearchinstitute.com >.
 30. Kristof-Brown A. L., Zimmerman R. D., Johnson E. C. (2005), Consequences of individuals' fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit, Personal Psychology, nr 58, s. 281-342.
 31. Li N., Liang J., Crant J. M. (2010), The Role of Proactive Personality in Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior: A Relational Perspective, Journal of Applied Psychology, nr 95 (2), s. 395-404.
 32. Locke E. A. (1969), What is Job Satisfaction? Organizational Behavior and Human Performance, nr 4, s. 309-336.
 33. Locke E. A. (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction. w Dunnette M. D. (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago, Rand McNally.
 34. Luthans F. (2011), Organizational Behavior. An Evidence-Based Approach, wyd. 12, New York, McGraw-Hill International Edition.
 35. Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K. (2015), Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę - koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, Medycyna Pracy, nr 66 (2), s. 277-284.
 36. Maharani V., Troena E. A., Noermijati N. (2013), Organizational Citizenship Behavior Role in Mediating the Effect of Transformational Leadership, Job Satisfaction on Employee Performance: Studies in PT Bank Syariah Mandiri Malang East Java, International Journal of Business and Management, nr 8 (17), s. 1-12.
 37. Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 38. Meyer J. P., Allen N. J. (1991), A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, nr 1, s. 61-98.
 39. Mount M., Ilies R., Johnson E. (2006), Relationship of personality traits and counterproductive work behaviors: The mediating effects of job satisfaction, Personnel Psychology, nr 59, s. 591-622.
 40. Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Paine J. B., Bachrach D. G. (2000), Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, nr 26, s. 513-563.
 41. R Development Core Team (2012), R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, < http://www.R-project.org/ >.
 42. Revelle W. (2015), Psych: Procedures for Personality and Psychological Research, Northwestern University, Evanston. R package version 1.5.8.
 43. Robbins S. P., Judge T. A. (2013), Organizational Behavior, wyd. 15, New Jersey, Pearson Education.
 44. Robinson D., Perryman S., Hayday S. (2004), The Drivers of Employee Engagement, Report 408, Institute for Employment Studies.
 45. Rosseel Y. (2012), lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling, Journal of Statistical Software, nr 48 (2), s. 1-36.
 46. Saks A. M., Gruman J. A. (2014), What Do We Really Know About Employee Engagement? Human Resource Development Quarterly, nr 25 (2), s. 155-182.
 47. Schaufeli W. B., Bakker A. B. (2004), Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary Manual, Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University, < www.wilmarschaufeli.nl >.
 48. Schaufeli W. B., Salanova M., Gonzalez-Romá V., Bakker A. B. (2002), The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach, Journal of Happiness Studies, nr 3, s. 71-92.
 49. Seibert S. E., Silver S. R., Randolph W. A. (2004), Taking empowerment to the next level: a multiple level model of empowerment, performance and satisfaction, Academy of Management Journal, nr 47 (3), s. 332-350.
 50. SHRM (2011), 2011 Employee Job Satisfaction and Engagement. Gratification and Commitment at Work in a Sluggish Economy. A Research Report by the Society for Human Resource Management (SHRM), Alexandria, VA, SHRM.
 51. SHRM (2014), 2014 Employee Job Satisfaction and Engagement. Optimizing Organizational Culture for Success. A Research Report by the Society for Human Resource Management (SHRM), Alexandria, VA, SHRM.
 52. Staples D. S., Higgins C. A. (1998), A Study of the Impact of Factor Weightings on Job Satisfaction Measures, Journal of Business and Psychology, nr 13 (2), s. 211-232.
 53. Tett R. P., Meyer J. P. (1993), Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings, Personnel Psychology, nr 46, s. 259-293.
 54. Thomas A., Buboltz W. C., Winkelspecht C. S. (2004), Job characteristics and personality as predictors of job satisfaction, Organizational Analysis, nr 12 (2), s. 205-219.
 55. Verquer M. L., Beehr T. A., Wagner S. H. (2003), A meta-analysis of relations between person-organization fit and work attitudes, Journal of Vocational, nr 63, s. 473-489.
 56. Voydanoff P. (1978), The relationship between perceived job characteristics and job satisfaction among occupational status groups, Sociology of Work and Occupations, nr 5, s. 179-192.
 57. Warr P. B., Inceoglu I. (2012), Job Engagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations With Person-Job Fit, Journal of Occupational Health Psychology, nr 17 (2), s. 129-138.
 58. Williams L. J., Anderson S. E. (1991), Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors, Journal of Management, nr 17 (3), s. 601-617.
 59. Zeinabadi H. (2010), Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational behaviour of teachers, Procedia Social and Behaviour Sciences, nr 5, s. 998-1003.
Cited by
Show
ISSN
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu