BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarczok-Guzy Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej
Rate of Tax on Goods and Services in Poland and Realization of Tax Optimization
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 77-85, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Optymalizacja podatkowa, Stawki podatkowe
Value Added Tax (VAT), Tax optimization, Tax rates
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza stawki podatku od towarów i usług jako instrumentu strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule zastosowano analizę prawa podatkowego i literatury przedmiotu oraz studia przypadku. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych studiów przypadku ukazano stawkę podatku od towarów i usług jako element, który może zostać wykorzystany w projektowaniu strategii podatkowej przedsiębiorstwa w poszczególnych sytuacjach. Oryginalność/Wartość - W artykule zastosowano podejście do stawki podatku od towarów i usług jako jednego z czynników kształtujących strategię podatkową przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to analyze the rate of tax on goods and services as an instrument of company tax strategy. Design/Methodology/approach - The study used the tax law and literature analysis and case studies. Findings - Based on the case study, the tax rate for goods and services is shown as an element that can be used to design a corporate tax strategy in a particular situation. Originality/value -The study used the approach to the rate of tax on goods and services as a factor shaping the corporate tax strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, A. (2016). Ocena porpozycji zmian w polskim podatku od wartości dodanej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 273.
 2. Andrzejczak, K. (2015). Konsekwencje rozbieżności w interpretowaniu przepisów w sprawie stawki VAT dla branży meblarskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (3).
 3. Brzyska, E. (2016). Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/2).
 4. Budzyński, T. (2016). Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
 5. Famulska, T. (2016). Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
 6. Kasprzak, P. (2016). Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładów. Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2 (1), 109-119.
 7. Majerová, I. (2016). The impact of Some Variables on the VAT Gap In the Member States of the European Union Company. Quarterly Journal Oeconomia Copernicana, 7 (3), 339-355.
 8. Prudzienica, M. (2015). Wpływ zmian stawek podatku od towarów i usług na umowy w obrocie gospodarczym na przykładzie nowelizacji z 2011 roku. Economics and Management, 1.
 9. Rosiński, R. (2013). Istota i przyczyny zmian stawek podatku VAT w krajach Unii Europejskiej w kontekście kryzysu finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17.
 10. Sowa, B. (2014). Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Modern Management Review, XIX (21/1), 139-155.
 11. Starzyńska, W. Dobrowolska, B. (2010). Stawki podatku VAT: jednolite czy zróżnicowane? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, XLIV (2).
 12. Stiller, W. (2016). Neutralność podatku od wartości dodanej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 273.
 13. Stolarski, A. (2016). Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/1).
 14. Ciupek, B., Famulska, T. (red.) (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 15. Tratkiewicz, T. (2016). W kierunku jednej stawki VAT - korzyści i wyzwania na przykładzie Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu