BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny), Krysztofiak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny), Szalaty Norbert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny)
Title
Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN
The Ratio of Taxes And Direct Payments to Individual Agricultural Farms In Poland 2004-2013 On The Basis Of Fadn (Farm Accountancy Data Network)
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 85-96, tab., bibl.24 poz.
Keyword
Dopłaty dla rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Podatki
Payments for agricultural, Arable farm, Individual arable farms, Taxes
Note
JEL Classification: Q12 , Q14
streszcz., summ.
Abstract
Realizacja krajowej i unijnej polityki rolnej, której przykładem mechanizmów są podatki i dopłaty bezpośrednie, jest niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania polskiego rolnictwa i jego konkurencyjności. Dopłaty bezpośrednie tworzą coraz większą część dochodów gospodarstw rolnych i w dużej mierze współuczestniczą w finansowaniu wydatków modernizacyjnych. Z drugiej strony obciążenia w formie podatków są diametralnie mniejsze i mniej znaczące. Dlatego też głównym celem artykułu jest wskazanie relacji, które zachodzą pomiędzy otrzymywanymi dopłatami bezpośrednimi a podatkami w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz określenie udziału obciążeń finansowych w całkowitych kosztach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.(abstrakt oryginalny)

Realization of national and UE agricultural policy, exemplified by mechanisms like taxes and direct payments, is extremely important from pint of view functioning Polish agriculture and its competitiveness. Direct payments constitute an increasing part of farm incomes and participate largely in financing modernization. On the other hand, tax charges are dramatically smaller and less significant. The article presents the results of studies related to determination of the ratio that exist between the received direct payment and taxes. Their share in total cost of running a farm was determined as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen, F., Asheim, L., Mittenzwei, K., Veggeland, F. (2002). Taxation of Agriculture in Selected Countries. Norwegian Agricultural Economics Research Institute, 56.
 2. Czubak, W., Poczta, W., Sadowski, A. (2011). Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 4 (153), 61-82.
 3. Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak, A. (2006). Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 4. Felis, P. (2015). Uwarunkowania funkcji fiskalnej podatku rolnego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102 (2), 23-35.
 5. Forfa, M. (2011). Obciążenie fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 89-101.
 6. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/consult_std_reports_en.cfm (20.02.2017).
 7. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezosrednie (21.02.2017).
 8. Kiryluk-Dryjska, E., Bear-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego. Poznań. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 9. Kisiel, R., Idźkowiak, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12 (61), 64-78.
 10. Klamut, E. (2014). Obowiązek ewidencji i opodatkowanie działalności gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 108, 17-31.
 11. Krzyżanowski, J.T. (2009). Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. SGGW.
 12. Kutkowska, B., Berbeka, T. (2016). Zróżnicowanie dochodów rolniczych gospodarstw indywidualnych po wprowadzeniu nowego systemu dopłat bezpośrednich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18 (5), 119-125.
 13. Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 135-148.
 14. Mądra, M. (2009). Obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 175-186.
 15. MRIRW (2015). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Warszawa.
 16. Ogrodnik, D. (2009). Podatek rolny w krajach europejskich. Zeszyty Ekonomiki Rolnictwa, 3, 99-111.
 17. Pawlak, J., Paszko, D., Wróblewska, W. (2013). Podatek rolny a podatek dochodowy - wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (4), 327-332.
 18. Pawłowska-Tyszko, J., Kulawik, J., Lelong, P., Soliwoda, M. (2013). Systemy podatkowe w Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 19. Pieczonka, J. (2012). Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego). Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), 181-193.
 20. Ustawa z 15.11.1984 o podatku rolnym. Dz.U. nr 52, poz. 268.
 21. www.infor.pl (22.02.2017).
 22. Wyniki standardowe polskiego FADN 2014. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 23. Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta, E. (2013). Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (3), 396-401.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu