BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Święch-Kujawska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej - na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości
Tax Preferences as an Element of Local Tax Policy - as Seen in Taxation of Entrepreneurs with Property Tax
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 89-99, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od nieruchomości, Ulgi podatkowe, Przedsiębiorca
Property tax, Tax incentives, Entrepreneur
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ustalenie czy i w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego, w ramach lokalnej polityki podatkowej, mogą wpływać i czy faktycznie wpływają na redukcję obciążenia daninowego przedsiębiorców. Metodologia badania - Wykorzystano metodę analizy tekstów aktów prawnych oraz dorobku doktryny i judykatury. Wynik - Dokonanie analizy i oceny specyfiki opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że jedną z cech charakterystycznych podatku jest przyjęcie specyficznych zasad dotyczących opodatkowania przedmiotów opodatkowania związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zauważalne jest przy tym opodatkowanie ich w szerszym zakresie i przy zastosowaniu wyższych stawek podatkowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to determine whether and to what extent local government units, within the framework of local tax policy, can and whether they actually do influence the reduction of the tributary burden of entrepreneurs. Design/methodology/approach - In the article the following methods are employed: analyses of legal regulations, output of doctrine and judicatory. Findings - Analyze and evaluate specifity of the taxation of entrepreneurs with property tax. Originality/value - The measurement performance lead to a conclusion that one of the characteristic features of the tax is the adoption of specific rules regarding the taxation of taxable objects related to or occupied for the purpose of carrying out economic activity. At the same time, one can notice taxation of those to a wider extent and with higher tax rates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński, B. (red.) (2003). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: TNOiK.
 2. Etel, L. (2004). Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego. Białystok: Temida 2.
 3. Etel, L. (2005). Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Warszawa: C.H. Beck.
 4. Glumińska-Pawlic, J. (2003). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Hołyst, B. (red.) (2005). Wielka encyklopedia prawa. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 6. Kostecki, A. (1985). Elementy konstrukcji instytucji podatku. W: System instytucji prawno-finansowych PRL. T. III. Warszawa: Ossolineum.
 7. Miemiec, W. (2005). Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych. Wrocław: Kolonia Limited.
 8. Nykiel, W. (1998). Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia). W: Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego (s. 173-180). Toruń: TNOiK.
 9. Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 10. Ostaszewski, J., Fedorowicz, Z., Kierczyński T. (red.) (2004). Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Warszawa: Difin.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną - program pomocowy nr SA.41495 (2015/X) (Dz.U. z 2015 r., poz. 174).
 12. Serwacki, J. (2009). Polityka podatkowa. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (s. 529-534). Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 13. Sobol, E. (red.) (2000). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Uchwała nr LXIII/377/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników tworzących nowe inwestycje na terenie miasta Świnoujścia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 49, poz. 1039).
 15. Uchwała nr XVII/160/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 81, poz. 1319 z późn. zm.).
 16. Uchwała nr XlV/660/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 2824).
 17. Uchwała nr XXIV/574/16 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 4614).
 18. Uchwała nr XVII/408/16 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1347).
 19. Uchwała nr XXVII/690/17 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1059).
 20. Ustawa z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu