BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabiński Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach
Tax Card as a Stimulator of Micro-Enterprise Development in Municipalities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 101-110, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Karta podatkowa, Mikroprzedsiębiorstwo, Finanse samorządu terytorialnego
Tax system, Tax card, Micro-enterprise, Local government finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego karta podatkowa, mimo swych zalet, systematycznie traci na popularności oraz jakie zmiany w jej konstrukcji są niezbędne, aby omawiana preferencyjna forma opodatkowania dochodów stała się ważnym narzędziem polityki prorozwojowej prowadzonej przez gminy. Metodologia badania - Krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, danych statystycznych Ministerstwa Finansów. Wynik - Preferencje jakie niesie ze sobą korzystanie z omawianej formy podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiednio zastosowane, mogą być wykorzystane w rozwoju przedsiębiorczości i promowaniu wzrostu zatrudnienia. W sprzeczności z realizacją tych celów stoi jednak poziom obciążeń fiskalnych, jakie niesie ze sobą korzystanie z tej formy opodatkowania. W konsekwencji osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybierają zasady ogólne podatku dochodowego rezygnując z karty podatkowej. Ma to swoje negatywne skutki dla budżetów gmin. Oryginalność/wartość - Kluczową wartością opracowania jest analiza elementów konstrukcji opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej, wykazania błędów zawartych w tej konstrukcji, prowadzących do spadku popularności omawianej formy opodatkowania oraz wskazanie możliwości wykorzystania karty podatkowej do prowadzenia aktywnej polityki prorozwojowej w gminach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to try to find the answer to why the tax card, despite its advantages, is systematically losing popularity, and what changes in its construction are necessary to make preferential taxation of income an important tool of pro-development policy conducted by municipalities. Design/Methodology/approach - Critical analysis of the literature of the subject, analysis of legal acts, statistics of the Ministry of Finance. Findings - The preferences that the use of this form of personal income tax offers, appropriately applied, can be used to develop entrepreneurship and promote employment growth. Contrary to these goals, however, there is the level of fiscal burden that this taxation entails. As a consequence, natural persons conducting economic activity choose the general principles of income tax by resigning from the tax card. This has negative consequences for municipal budgets. Originality/value - The key value of the study is the analysis of the elements of the taxation structure of income in the form of a tax card, the errors contained in this structure, leading to a decrease in the popularity of the tax form discussed and the possibility of using the tax card for active pro-development policy in municipalities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2002 r. Informacje i opracowania statystyczne (2003). Warszawa: GUS.
  2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2003 r. Informacje i opracowania statystyczne (2004). Warszawa: GUS.
  3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne (2005). Warszawa: GUS.
  4. Gajl, N. (1995). Modele podatkowe: podatki dochodowe. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  5. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2011). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
  6. Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
  8. Sokołowski, J. (1994). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe. Warszawa: PWE.
  9. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.
  10. Wysocka-Fronczek, M. (2015). Podatki 2015, PIT, CIT, VAT. Warszawa: LEGIS.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu