BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babiarz Stefan (Naczelny Sąd Administracyjny)
Title
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych : niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
Taxation of Property Taxes on Wind Farms. Some Tax and Economic Aspects of Municipalities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 111-128, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od nieruchomości, Elektrownie wiatrowe, Finanse samorządu terytorialnego
Property tax, Windfarms, Local government finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej dopuszczalności opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych od 1 stycznia 2017 roku, jako budowli, przy przyjęciu, że podstawę opodatkowania stanowią zarówno części budowlane (fundament i wieża) oraz niebudowlane elementy techniczne elektrowni. Równorzędnym celem artykułu jest przyjęcie poglądu, że uregulowania zawarte w przepisach ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych to przepisy prawa budowlanego, a przez to przepisy prawa podatkowego. Celem równorzędnym jest też wykazanie, że powyższe uregulowania są zgodne z art. 32 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 2 oraz art. 119 ust. 2 Konstytucji RP. Celem ubocznym artykułu jest zaś wykazanie skutków finansowych przyjętego unormowania dla przedsiębiorców eksploatujących elektrownie wiatrowe oraz skutków podatkowych dla finansów gmin, na terenie których te elektrownie się znajdują. Metodologia badawcza - W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw: o instytucjach w zakresie elektrowni wiatrowych; Prawo budowlane; o podatkach i opłatach lokalnych; o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; o odnawialnych źródłach energii; a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy - Prawo budowlane. Wynik - Przeprowadzona analiza pozwoliła na wniosek, że budowla elektrowni wiatrowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (od 1 stycznia 2017 roku), od jej wartości obliczonej od części budowlanych i niebudowlanych tych elektrowni. Wykazano też, że uregulowania te są zgodne z przepisami Konstytucji, a także wykazano niekorzystny wpływ uregulowań podatkowych na wyniki finansowe podatników i gmin.(abstrakt oryginalny)

After 1st January 2017, wind power stations are constructions composed of at least a foundation, tower, and technical elements, which shall be subject to property tax, and their tax basis is their value as referred to in property tax provisions. Provisions of Art. 2 point 1 and 2 of the Act on investment in the scope of wind power stations are provisions of law which further specify in detail the definition of construction from Art. 3 point 3 of the Construction Law Act, and, in addition, are provisions of construction law because, as being provisions of an act regarding taxes, they may constitute the basis to establish a tax law relationship, and in this case the subject of the case and a tax basis. The fact that Art. 17 of the Act on investment in the scope of wind power stations regarding the time limit for establishing and collecting property tax in accordance with the provisions applicable before the entry into force of the Act on investment in the scope of wind power stations was added as a correction in the course of parliamentary works does not breach Art. 118 par. 1 and 2 and Art. 119 par. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, because the provision in question is strictly related to the matter contained in the said act. The fact that new rules (subject and basis) for taxation of wind power stations do not include, from 1st January 2017, sea wind power stations is not discrimination against land wind power stations and does not breach the rules contained in Art. 32 par. 1 of the Constitution of the Republic of Poland, because the conditions of construction works, costs of construction works and operational time of sea and land wind power stations are justified by their varying circumstances in the aspect of tax law provisions. In order to counter the effects of increased tax liabilities on account of property tax, and, consequently, likelihood of bankruptcy of such tax-payers and the resulting decrease of municipality income, decision-making bodies of municipalities should use available legal mechanisms in this scope, in particular the possibility to introduce, also in the course of a pending tax year, a definition of the subject of taxation and tax rates. This condition is not met by individual interpretations of the provisions of tax law, because they may be changed ex officio by the Head of National Tax Authorities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiarz, S. (2017). Należy pilnie przygotować nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Dziennik Gazeta Prawna, 17.03.2017.
 2. Bałaban, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
 3. Banasik, B. (2011). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Podatkowy, 12.
 4. Bielski, P. (2003). W: Bąkowski, T., Bielski, P., Kaszubowski, K., Kokoszczyński, M., Stelina, J., Warylewski, J.K., Wierszczyński, G. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do § 29 rozporządzenia. Warszawa: Lex/el.
 5. Borysiewicz, K., Syp, S. (2016). W: Opinia prawna w przedmiocie zgodności projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z prawem europejskim. Warszawa: Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. (PSEN).
 6. Brzeziński, B. (2008). Podstawy wykładni prawa podatkowego. Gdańsk.
 7. Brzeziński, B., Morawski, W. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1.
 8. Brzeziński, B., Nita, A. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1.
 9. Dowgier, R. (2016). Nowe zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządu, 9.
 10. Etel, L. (2017). Co ma kocioł do wiatraka. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządu, 1.
 11. Gorgol, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
 12. Hanusz, A. (1998). Zasada autonomii woli stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego. Państwo i Prawo, 12.
 13. Hauser, R. (2011). Sprawy sądowe, którym najtrudniej. Rzeczpospolita. Prawo co Dnia, 28.06.2011.
 14. Kosikowski, C. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Państwo i Prawo, 2.
 15. Koszowski, M. (2013). Autonomia prawa podatkowego. Przegląd Prawa Podatkowego, 11.
 16. Mastalski, R. (2003). Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa. Przegląd Podatkowy, 10.
 17. Mastalski, R. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Sejmowy, 2.
 18. Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 19. Morawski, W. (2016). Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. - drobne remonty w skansenie. Przegląd Podatkowy, 11.
 20. Radzikowski, K. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Finanse Komunalne, 3.
 21. Szymczak, M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: PWN.
 22. Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu