BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Kupraszewicz Magdalena
Title
Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
Tax Law Erosion on Example of Real Estate Tax
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 129-138, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Ryzyko prawne, Finanse przedsiębiorstwa, Podatek od nieruchomości, Prawo podatkowe
Legal risk, Enterprise finance, Property tax, Tax regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie wpływu niezachowywania postulatu prawidłowej legislacji w tworzeniu i nowelizowaniu przepisów prawa na finanse przedsiębiorstw. Konsekwencje nieprawidłowej legislacji wykazano na przykładzie wpływu zmiany regulacji prawa budowlanego na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Metodologia badania - Przeprowadzono analizę porównawczą aktów prawnych, analizę interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa, wykorzystano metodę indukcji i dedukcji oraz case study. Wynik - Analiza interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa wskazuje, że dokonane zmiany zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mogą w znaczący sposób wpływać na rentowność inwestycji w przedsiębiorstwach z branży energii odnawialnych. Oryginalność/wartość - W artykule przeprowadzono szczegółową analizę procesu legislacyjnego prowadzącego do uchwalenia ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, ze wskazaniem nieprawidłowości oraz ich konsekwencji w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wskazano przy tym na potencjalne nowe obszary badań naukowych w dziedzinie finansów przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to point out the consequences of legal regulations concerning the real estate taxation, with particular emphasis on it's impact on corporate finance, as well as the critical analysis of individual interpretations in this area. Design/Methodology/approach - Comparative analysis of legal acts, analysis of individual interpretations and jurisprudence, use of induction and deduction methods and case study. Findings - An analysis of individual interpretations and case law indicates that iintroduced in 2017 law changes may influence finance of energetic companies, rising the real estate tax burden significantly. Originality/value - The paper demonstrates the analysis of law creating process, with emphasis on consequences of wrong legislation and it's impact on real estate tax burden. The new fields of research were pointed out.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński, B. (2001). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 2. Brzeziński, B., Nykiel, W. (2011). Stan prawa podatkowego w Polsce: raport 2010. Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1, 61-83.
 3. Brzeziński, B. (2009). Ordynacja podatkowa w świetle kryteriów oceny jakości aktów normatywnych. W: R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa: wokół nowelizacji. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 4. Iwin-Garzyńska, J. (2016). Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 5 (83/1), 97-107.
 5. Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe: funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawie niezbędnych zmian prawa określającego podstawę naliczania podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Pobrane z: http://www.senat.gov. pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/kpcpp/materialy/143/stanowisko_psew-podatek_od_nieruchomosci_ uoi.pdf (15.06.17).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.
 9. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 253/17.
 10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 190/17.
 11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 165/17.
 12. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 166/17.
 13. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 311/17.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn.akt I SA/Go 95/17.
 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Go 56/17.
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 17/17.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 21 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Bd 866/16.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu