BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
Business Taxation Form as an Instrument for Tax Optimization
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 141-150, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Optymalizacja podatkowa, Forma opodatkowania, Podatek dochodowy, Polityka fiskalna
Tax optimization, Form of taxation, Income tax, Fiscal policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule autor koncentruje uwagę na problemach związanych z optymalizacją podatkową w kontekście wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej. W tym celu dokonano prezentacji form opodatkowania dochodów dostępnych dla przedsiębiorstw osób fizycznych w polskim systemie podatkowym. Metodologia badania - Przeprowadzono symulację poziomu opodatkowania dla różnych form opodatkowania w zależności od sumy przychodów, kosztów, wielkości zatrudnienia i rodzaju działalności gospodarczej. Wynik - W konkluzji stwierdzono, że przedsiębiorstwo optymalizujące poziom podatków musi w planowaniu finansowym dokonać analizy poziomu opodatkowania w zależności od istotnych parametrów wpływających na wynik finansowy, w szczególności przychodów i kosztów. Oryginalność/wartość - W artykule stwierdzono, że tylko stałe monitorowanie danych ekonomicznych przedsiębiorstwa umożliwia optymalny i dostosowany do potrzeb wybór formy opodatkowania, który minimalizuje poziom ciężarów podatkowych, ipso facto maksymalizuje osiągany zysk netto.(abstrakt oryginalny)

Purpose - In this article, the author focuses on tax optimization issues in the context of choosing a form of income taxation. For this purpose, there were presented forms of income taxation available to natural persons in the Polish tax system. Design/methodology/approach - The article simulates the level of taxation for various forms of taxation, depending on the amount of income, costs, employment and kind of business activity. Findings - The conclusion is that a company which optimizes the level of taxes must, in financial planning, analyze the level of taxation based on the key parameters affecting its financial result, in particular its revenues and costs. Originality/value - The article states that only constant monitoring of business data enables an optimal and customized tax form that minimizes tax burden, and ipso facto maximizes the net profit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andel, N., Haller, H. (1980). Handbuch der Finanzwissenschaft. Tübingen: J.C.B. Mohr.
 2. Bouvier, M. (2000). Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Warszawa: Wydawnictwo KiK.
 3. Dymek, M. (2006). Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych. Gdańsk: ODDK.
 4. Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 5. Gruziel, K. (2009). Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77, 175-186.
 6. Kozłowska, H. (2011). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.
 7. Kudert, S., Jamroży, M. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Litwińczuk, H. (red.) (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007-2009. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Wójtowicz, W. (2002). Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego. W: W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 11. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2180 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu