BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
The Structure of Labor Costs in the Selected EU Countries
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 151-160, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Klin podatkowy, Koszty pracy
Tax wedge, Labour costs
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - Analiza struktury kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz możliwość jej porównania w poszczególnych krajach. Metodologia badania - W części wprowadzającej posłużono się metodą analizy literatury i aktów prawnych, natomiast w części empirycznej zastosowano metodę badania dokumentów - oficjalnych raportów OECD oraz obliczeń własnych autora. Wynik - Analiza struktury kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej ukazała, że jest ona zróżnicowana w poszczególnych krajach UE i uzależniona od polityki społeczno-gospodarczej danego kraju, tj. od systemu ubezpieczeń społecznych oraz poziomu i konstrukcji podatku dochodowego. Oryginalność/wartość - przy analizie kosztów pracy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na minimalny i przeciętny poziom wynagrodzenia oraz wysokość kosztów pozapłacowych w poszczególnych krajach, gdyż to one głównie decydują o rzeczywistych kosztach pracy ponoszonych przez pracodawcę.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of the labor costs structure in the selected EU countries and the possibility of their equivalence between countries. Design/Methodology/approach - The introductory part was used by the analysis of literature and legal acts, while the empirical part used the method of examining documents based on official OECD reports and author calculations. Findings - Analysis of the labor cost structure in selected EU countries showed that it varies in different European Union countries and depends on the socio-economic policy of the country, i.e. the social security system and the level and structure of income tax. Originality/value - When analyzing labor costs, it is important to pay attention first to the minimum and average levels of wages and the level of non-wage costs in the individual countries, because they mainly determine the real cost of work charged by the employer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eurofound (2017). Statutory minimum wages in the EU 2017. Dublin.
 2. Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php.
 3. Furmańska-Maruszak, A. (2013). Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy. Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3/4.
 4. Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 (2013). Warszawa: GUS.
 5. Labour taxes and employement in the EU-8 (2005). World Bank EU-8: Quarterly Economic Report.
 6. Makowski, K. (2000). Koszty pracy - instrument zarządzania. Warszawa: Poltext.
 7. OECD (2017). Explanatory notes to the OECD databases. Taxing Wages 2017.
 8. Polarczyk, K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych: Infos nr 17.
 9. Triplett, J.E. (1983). The Measurement of Labor Cost. Chicago: National Bureau of Economic Reasearch.
 10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2008 r., nr 171, poz. 1056).
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994 r., nr 1, poz.1, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu